TCO:s yttrande över promemorian Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-07-04

TCO tillstyrker förslaget om separata tak för rot- och rutavdrag under förutsättning att båda dessa tak läggs på en betydligt lägre nivå än 75 000 kronor per person, exempelvis 50 000 kronor. Rot- och rutavdragen är delar i att underlätta människors livspussel, systemet måste därför värnas från förslag som undergräver legitimiteten.

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen och inkommer härmed med följande yttrande.

TCO tillstyrker förslaget om separata tak för rot- och rutavdrag under förutsättning att båda dessa tak läggs på en betydligt lägre nivå än 75 000 kronor per person, exempelvis 50 000 kronor.

Genom förslaget utökas det totala utrymmet för skatteskattereduktion med 75 000 kronor per person. Det motsvarar en arbetskostnad för renovering på 250 000 kronor, och ruttjänster därutöver för 150 000 kronor. Man måste ha väldigt hög inkomst för att köpa så mycket tjänster. Genomsnittsbeloppet för skattereduktion för rotarbete var 9 300 kronor, och för rutarbete 5 600 kronor under 2023.

Systemet måste värnas

TCO anser att rutavdraget är en del i att underlätta människors livspussel, systemet måste därför värnas från förslag som undergräver legitimiteten. Vidare är det en viktig del i att undvika svartarbete. Detsamma gäller rotavdraget, vilket också kan fylla en arbetsmarknadsfunktion i lågkonjunktur. Med ett så högt tak som 75 000 kronor finns knappast något utrymme för att kunna använda dessa som konjunkturstabilisering.

Av dessa skäl förordar TCO att taken för rut- respektive rotavdrag sätts till 50 000 kronor, i syfte att värna legitimiteten.

Vidare anser TCO att ett tak för skattereduktionen per timme bör införas och att flera av de mer perifera tjänsterna inom rutavdraget bör avvecklas.

Kollektivavtal bör vara ett krav

Då det inom såväl rut- som rotsektorn blir allt vanligare att det säljande företaget anlitar underleverantörer, ibland i långa kedjor, är det inte längre någon garanti för att arbetet utförs ”vitt” och med goda arbetsvillkor. Det bör därför krävas att de som utför arbetet är anställda i det företag som begär skattereduktionen, och att de har arbets- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal.

Läs remissvaret som pdf här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter