Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-02-10

TCO har inget att invända mot att skatten på arbete sänks, men utformningen av denna skattereduktion är direkt olämplig. Förslaget skulle innebära att marginalskatten höjs redan för inkomster under genomsnittet och att skattereduktionen är helt borta vid inkomster i nivå med att den statliga inkomstskatten tillkommer.

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin, Fi2020/05197

TCO avstyrker förslaget i föreliggande skick.

Att ge en generell kompensation för ökade arbetskostnader till alla istället för kompensation för verkliga extra kostnader till dem som haft sådana för aktuell tidsperiod hade kunnat vara rimligt ifall pengarna kommit ut omgående. Nu införs istället ytterligare en komponent i inkomstbeskattningen som gör den ännu mer oöverskådlig och svårförståelig.

Genom att utbetalningen i praktiken sker sommaren 2022 är det i nuläget inte möjligt att bedöma om detta istället utgör en lämplig konjunkturstimulans.

TCO har inget att invända mot att skatten på arbete sänks, men utformningen av denna skattereduktion är direkt olämplig. Avtrappningen av skattereduktionen innebär att marginalskatten höjs redan för inkomster under genomsnittet och att skattereduktionen är helt borta vid inkomster i nivå med att den statliga inkomstskatten tillkommer.

Även om det nu uttrycks att denna skattereduktion ska vara tillfällig för 2021 och 2022 så är risken alltid stor att skatteförändringar permanentas. Att ovanpå en redan snårig och svårförståelig skatteskala med höga marginaleffekter lägga till denna skattereduktion vore olämpligt. Mot denna bakgrund bör en skattereduktion med denna utformning inte införas.

TCO vill istället uppmana regeringen att påbörja arbetet med en samlad skattereform.

Läs hela remissvaret här. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter