Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-12-18

TCO är positiva till systemet med kvalificerade personaloptioner. Det är ett viktigt bidrag till nya och växande, kunskapsintensiva företags möjlighet till rekrytering av viktig kompetens.

TCO är positiva till systemet med kvalificerade personaloptioner. Det är ett viktigt bidrag till nya och växande, kunskapsintensiva företags möjlighet till rekrytering av viktig kompetens. Även den som tar anställning i ett nystartat företag tar en stor risk, något som företaget sällan har möjlighet att i det skedet kompensera med en något bättre lön snarare motsatsen.

TCO menade vid införandet att det var en fördel att inleda i begränsad omfattning för att efter utvärdering hellre kunna utvidga användandet. I det som blev regelverket finns nu ett högre krav på minsta arbetstid liksom lönenivå. Det gör att systemet blir säkrare i förhållande till att personer kan vilseledas att arbeta för en mycket låg lön med löfte om framtida stora vinster, vinster som i denna typ av företag rent statistiskt ofta blir ingenting.

Däremot har det inte funnits någon möjlighet att i övrigt utvärdera utformningen av regler och tillämpning. Om systemet nu utvidgas vad gäller företagens storlek vill vi framhålla att andra förändringar i regelverken inte bör ske förrän det varit möjligt att utvärdera tillämpningen vilket i praktiken kan ske först om 2-3 år.

Dock bör även företag inom den finansiella sektorn som i övrigt uppfyller kraven kunna inkluderas. På denna punkt hänvisar vi till yttrande från Finansförbundet.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter