Viktigt med tydliga budgetprioriteringar

Samhällsekonomi

Blogg

2023-08-25

Apropå finansministerns besked från Harpsund idag. I detta besvärliga ekonomiska läge gäller det att göra skarpa prioriteringar. Höjda generella statsbidrag till välfärden och utbildningssatsningar för omställning och kompetensförsörjning måste prioriteras, två faktorer som är centrala i klimatomställningen. Det betyder att det inte är lämpligt nu att föreslå nya, breda skattesänkningar.

Säkerhetsläget, BNP-försvagning och inflation gör att det ekonomiska läget är både svårt och väldigt osäkert. Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt stark och sysselsättningsgraden hög, även om arbetslösheten bedöms öka något.

I många branscher råder arbetskraftsbrist och rekryteringssvårigheter. Kompetensförsörjning är därför en helt central fråga för den långsiktiga utvecklingen.

Tydliga prioriteringar krävs

I detta läge behöver finanspolitiken vara mycket genomtänkt och med tydliga prioriteringar. Viktiga strukturella utmaningar, såsom kompetensförsörjningen och långsiktigt goda förutsättningar för välfärden måste finnas högt på agendan, utöver förväntade satsningar på exempelvis försvar och rättsväsende.

Det reformutrymme på 40 miljarder som finansministern angav är inte något ymnighetshorn och det behöver också finnas beredskap för kompletterande snabba insatser, inte minst om ekonomin utvecklas i annan riktning.

Välfärden behöver generella statsbidrag

Det var därför betryggande – eller kanske snarare förpliktigande – att finansministern på sin pressträff på Harpsund tydligt betonade att ”Vi kommer inte lämna välfärdens verksamheter i sticket”.

En stor andel av det budgetutrymme som finns behöver användas för att säkra just verksamheterna i skola, sjukvård, omsorg och utbildning. TCO prioriterar i detta läge att välfärdens finansiering säkras, och det genom förstärkta generella statsbidrag för 2024. Viktigt också att besked om inriktning och storlek kommande år lämnas. Det ger bättre förutsättningar för att få största nytta av pengarna.

Kompetensförsörjning och klimatomställning

Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för svensk ekonomisk utveckling. Det nya omställningsstudiestödet är i denna kontext en historisk reform. Hanteringen av ansökningar om studiestöd måste därför börja fungera, inte minst för tilltro och legitimitet för hela den omställningsreform som nu genomförs.

Utbildningssystemet behöver också fortsätta rustas, såväl högskola, YH som yrkesvux.

Både satsningar på kommunerna och omställningssystemet stärker förutsättningarna för klimatanpassning och klimatomställningen, både givetvis centrala frågor.

Det ekonomiska läget kräver strama prioriteringar och att varje krona används på mest effektiva sätt. TCO har ovan pekat på några områden som är mycket angelägna att satsa på. TCO anser därför att flertalet av de skattesänkningar som regeringen aviserat i remissrunda behöver anstå. Det gäller främst jobbskatteavdraget, där riktade insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden och ekonomiskt stöd till de mest utsatta i stället ges. Även de högre marginalskatterna genom avtrappningen av jobbskatteavdrag får vänta. Just nu är annat viktigare.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter