Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-09-27

TCO har beretts möjlighet att avge yttrande över promemorian Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster.

En skattereduktion för förvärvsinkomster infördes 1 januari 2021 enligt huvudregel med 1 500 kronor per år, med en infasning för beskattningsbara inkomster mellan 40 000 kronor och 240 000 kronor. Detta angavs då vara en del i den gröna skatteväxlingen.

Tidigare i år remitterades en promemoria med förslaget att skattereduktionen skulle utökas till som huvudregel 1 720 kronor, med infasning för fastställda förvärvsinkomster mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor. Här angavs att det bl.a. var en del i den gröna skatteväxlingen.

I denna promemoria föreslås att skattereduktionen som huvudregel ska göras med 2 820 kronor, en utvidgning med 1 320 kronor, och med infasning för fastställda förvärvsinkomster mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor. I denna promemoria finns ingen referens till den gröna skatteväxlingen. I stället anges att det bedöms finnas skäl att understödja den ekonomiska återhämtningen efter pandemin genom att ytterligare stärka hushållens ekonomi. Det formuleras i konsekvensanalysen under syfte som Det formuleras som ”Hushållens ekonomiska situation behöver förstärkas under det rådande ekonomiska läget.” Skattereduktionen är dock permanent.

TCO avstyrker förslaget.

Riskerna för den ekonomiska återhämtningen ligger inte i hushållens efterfrågan, utan i flaskhalsar som i hög grad handlar om kompetensförsörjningen.

TCO anser därför i stället att mer kraftfulla satsningar nu bör ske på insatser som underlättar kompetensförsörjningen och därmed återhämtning och tillväxt genom inriktning på såväl skattepolitik som arbetsmarknadspolitik och utbildning för omställning.

Det gäller marginalskattesänkningar, utbildningsutbud, åtgärder för att minska långtidsarbetslöshet och förbättrad utbildningsnivå för såväl unga, nyanlända och andra långtidsarbetslösa.

Däremot anser TCO att ambitionen fortsatt bör vara att växla över beskattning från arbete till miljöskadlig verksamhet liksom konsumtion och viss kapitalbeskattning.

Inkomstskatteskalorna är för den enskilde inte begripliga och därför är en översyn av dessa angelägna, inom ramen för en bredare skattereform. Regeringen bör påbörja ett sådant arbete, genom att omgående tillsätta en expertutredning som ges i uppdrag att ta fram underlag för en kommande skattereform.

Läs hela remissvaret här. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter