Yttrande över Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Samhällsekonomi

Remissvar

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk". TCO tillstyrker införandet av en avståndsbaserad skattereduktion som ersättning för dagens system med reseavdrag.

Konstruktionen ger ett system som i högre grad än nuvarande gynnar resor med låga utsläpp av växthusgaser, resor med kollektivtrafik, framför resor med egen bil. En sådan utveckling är nödvändig som ett bidrag till att möta klimatmålen.

Det föreslagna systemet gynnar också förstoring av arbetsmarknadsregionerna liksom att det kommer att medföra ett minskat skattefel.

Ladda ner remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter