Betänkandet 55 år och karensval

Remissvar

2021-04-14

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet 55 år och karensval (SOU 2020:65) från utredningen om Ett förbättrat trygghetssystem för egenföretagare. TCO tillstyrker utredningens förslag i dess helhet.

Utredningen föreslår att den åldersgräns på 55 år för möjligheten för försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter att kunna välja en kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort. Utredningen föreslår inte några övergångsregler eller att en annan åldersgräns för att fritt kunna välja karenstid införs i sjukförsäkringen.

TCO har som utgångspunkt att alla som omfattas av den allmänna sjukförsäkringen ska erbjudas ekonomisk trygghet i händelse av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i lika mån oavsett den försäkrades ålder. Utredningens förslag upphäver den skillnad i möjligheten att välja kortare karenstid som idag finns mellan försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete som har fyllt 55 år och de som inte har fyllt 55 år.

TCO tillstyrker därför utredningens förslag i dess helhet.

Läs remissvaret här.

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois