Världens utmaning – världens möjlighet

TCO

Remissvar

2019-06-27

Inledningsvis vill TCO framhålla att vi ser Agenda 2030 som ett viktigt verktyg för att säkerställa en hållbar global utveckling för människor och vår planet, ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Agendans övergripande mål sammanfaller i mångt och mycket med utgångspunkten för fackligt arbete, det vill säga att utjämna maktobalanser och ojämlikhet, tillförsäkra ett värdigt liv med möjligheter till försörjning och anständiga arbetsvillkor, en universell och god utbildning och utbyggda socialsystem.

TCO ser de globala målen ur ett helhetsperspektiv, där alla mål samverkar och är beroende av varandra, men med mål 8 och dess delmål om anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt som central utgångspunkt

Läs hela remissvaret här.