Alla kan inte ersättas för allt – men det går att prioritera klokare

Samhällsekonomi

Blogg

2022-11-10

På tisdagen överlämnade regeringen 2023 års budget till riksdagen. TCO:s helhetsbedömning är att det är en stram budget vilket är rimligt i det ekonomiska läge vi befinner oss i just nu. Det betyder dock inte att vi är helt nöjda med hur regeringen har använt reformutrymmet. Vissa besked är välkomna, andra väcker stor oro.

Novembermörkret gör oss påminda om att vi närmar oss ett nytt årsskifte. Den här gången ser det mörkare ut än på mycket länge. Rysslands krig mot Ukraina, höga el- och bränslepriser samt en hög inflation ligger som en våt filt över vardagen. Läget ser dessutom ut att försämras nästa år då Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur. Många känner otrygghet, men sannolikt av olika skäl. Alla kommer inte att kunna ersättas för allt.

Jag bekymras över att trygghetsbegreppet i allt för stor utsträckning har glidit över till att handla om ett förstärkt försvar och en väldigt stark betoning på kriminalpolitiken. Faran är att politiken och den offentliga debatten glömmer bort att det finns andra trygghetsfrågor som är helt nödvändiga att adressera i ett välfungerande välfärdssamhälle. Här tror jag att vi inom de fackliga organisationerna har en viktig uppgift i att på nytt få upp de grundläggande trygghetsperspektiven på agendan.

Några nedslag i budgeten

Ett glädjande besked var att regeringen anslår de medel till omställningsstudiestödet som följer av partsöverenskommelsen. Det är dock mycket bekymmersamt att detta inte följs av några satsningar på att utveckla utbildningsutbudet. Regeringen konstaterar att fler kommer att behöva och vilja studera men skjuter samtidigt inte till särskilda medel för ändamålet. Med tanke på att vi vet att omställningsstudiestödet är mycket populärt – antalet ansökningar till CSN överträffar vida förväntningarna – kommer vi att behöva arbeta särskilt gentemot regeringen för ett utökat utbildningsutbud lämpligt för yrkesverksamma.

När det gäller trygghetssystemen konstaterar vi att taken inom både a-kassan och sjukförsäkringen ligger fast. Det är mycket välkommet och något som vi i TCO har drivit aktivt under lång tid. Det finns fortfarande saker inom trygghetssystemen som måste förbättras och det är därför glädjande att vi kan lägga vår energi på dessa förbättringar framöver.

På arbetsmiljöområdet ligger de statliga medlen till regional skyddsombudsverksamhet fast. Ett viktigt besked eftersom det möjliggör att arbeta både förebyggande och efterhjälpande även på mindre företag där behoven ofta är som störst. Vi noterar också att Arbetsmiljöverket får ett ökat anslag, medel som främst ska gå till arbetet mot arbetslivskriminalitet men också till visselblåsaruppdraget.

Ökningen av det generella statsbidraget till välfärden är välkommet men tyvärr alldeles otillräckligt för att tillgodose behoven i landets kommuner och regioner.

TCO:s arbete framåt

Vi går som sagt mot kärvare tider. TCO:s arbete för trygghet på jobbet, när man blir av med jobbet, när man blir sjuk på eller av jobbet och inte minst den ekonomiska tryggheten efter ett långt arbetsliv kommer att vara i fokus. Liksom tryggheten i ett konkurrenskraftigt näringsliv som lägger grunden till en stabil finansiering av välfärden. Det handlar dessutom om att genom en grön omställning säkra framtida generationers trygghet. Ett område där vi med oro konstaterar att regeringens budget inte är tillräckligt ambitiös. Vi vet att omställningen kommer att ske alldeles oavsett och att vi måste agera redan nu. För TCO är svaret att fortsätta jobba för det vi vet gynnar välfungerande omställning på arbetsmarknaden. Utbildning, fungerande trygghetssystem och inte minst en partsmodell som fredas från politiska ingrepp. Här finns det mycket att göra – men också goda förutsättningar att lyckas.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström