Låt parterna avtala om aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier

Jämställdhet

Blogg

2023-03-23

TCO har med stort intresse tagit del av Olle Folkes och Johanna Ricknes studie om att sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten. I studien visas inte bara att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i högre utsträckning än män, utan också att man har högre risk att utsättas på arbetsplatser där ens kön utgör en minoritet. Från TCO tycker vi att man ska låta parterna avtala om aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier.

Detta är viktig kunskap som verkligen behöver tas om hand av oss parter på arbetsmarknaden och även av våra politiska beslutsfattare. Att få bukt med sexuella trakasserier är ytterligare en pusselbit för att vi ska kunna närma oss ett jämställt arbetsliv och ekonomisk jämställdhet mellan könen.

De nya forskningsresultaten pekar också på att det skulle leda till ett effektivare utnyttjande av den kompetens både kvinnor och män besitter om deras val av arbete/arbetsplats inte skulle behöva påverkas av sådant som förekomst av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utöver att de som utsätts mår dåligt och att kvinnor ofta väljer lägre betalda arbeten för att slippa utsättas leder sexuella trakasserier även till kostnader för arbetsgivare i form av högre personalomsättning.

Diskrimineringslagen efterföljs inte

Man kan fråga sig hur sexuella trakasserier kan tillåtas fortsätta på våra arbetsplatser? Som vi ser det ligger en viktig förklaring i att arbetsgivare i stor utsträckning underlåter att följa diskrimineringslagens alla delar. Som arbetsgivare måste man förebygga diskriminering, också i form av sexuella trakasserier. Arbetsgivare ska i samverkan med arbetstagarna vidta aktiva åtgärder och bedriva ett främjandearbete för att motverka att sexuella trakasserier uppstår. Diskrimineringslagen saknar kraftfulla sanktioner och Diskrimineringsombudsmannen, DO, utövar inte tillräckligt omfattande tillsyn över lagens efterlevnad och det blir därför lätt för arbetsgivare att undkomma.

Bättre resultat med flexiblare lag

TCO menar att om det hade funnits en semidispositivitet i lagen för att reglera aktiva åtgärder i kollektivavtal så hade aktivitetsnivån och situationen kunnat se helt annorlunda ut. Om parterna kommer överens och ingår kollektivavtal så genererar det både engagemang och konkreta åtaganden som gör att incitamenten för god efterlevnad stärks. Ytterst kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd om denne inte lever upp till det man kommit överens om i kollektivavtalet.

Inom det övriga arbetsrättsliga området är kollektivavtal både ett erkänt och vedertaget sätt för arbetsgivare och fack att komma överens om och hitta lösningar på svåra frågor. Det är också en helt central del av den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Om i diskrimineringslagen skulle göras semidispositivt så innebär det en möjlighet att ingå kollektivavtal. För dem som inte har gjort det gäller lagens bestämmelser fullt ut. Ett sådant kollektivavtal påverkar inte heller enskildas rätt till skadestånd från arbetsgivaren om någon trots allt utsätts för sexuella trakasserier eller andra former av diskriminering.

Uppmaning till minister Paulina Brandberg

Vi är missnöjda med att diskrimineringslagen inte fått avsedd effekt. Det har gått år sedan Metoo skakade om bransch efter bransch och sexuella trakasserier synliggjordes på ett sätt som aldrig förr. Många vittnar om att det ändrade attityder och att det har blivit lättare att prata om det när något har hänt. Nu är det dags att se till att det faktiskt också händer något konkret på arbetsplatserna i termer av förebyggande åtgärder. I ett brev har TCO tillsammans med flera medlemsförbund framfört vår uppmaning till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg:  Gör Diskrimineringslagen semidispositiv i den del som avser aktiva åtgärder och låt arbetsgivare och fack testa att komma överens och ingå kollektivavtal.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström