TCO vill och kan bidra till det civila försvaret

TCO

Blogg

2023-03-30

TCO är en av organisationerna som regeringen har bjudit in till Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap, som hade sitt första sammanträde igår. Therese Svanström skriver om TCO:s ingångsvärden i mötet och att TCO vill och är beredda att bidra till det civila försvaret.

Vi lever i en tid som kräver mycket av oss. Det säkerhetspolitiska läget i vår närhet har inneburit att vi måste vässa vårt arbete med vårt totala försvar. Med totalförsvaret menas både det militära och det civila försvaret. Och det civila försvaret består av flera delar – det ekonomiska, psykologiska och civila försvaret. Sedan lång tid har Sverige som land inte behövt var särskilt aktiva i frågorna om ett totalförsvar, och inte minst det civila försvaret har rustats ned. Nu behöver vi återigen med samlad kraft vässa våra förmågor såväl militärt som civilt – för att nå ett väl rustat totalt försvar.

Ett led i det arbetet är att regeringen nu inrättar Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap som på strategisk nivå ska verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

Igår sammanträdde rådet för första gången och temat för första mötet som ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, bjöd in till var på vilket sätt näringslivet kan engageras i uppbyggnaden av totalförsvaret.

För TCO är några ingångsvärden särskilt angelägna och det var också våra utgångspunkter vid mötet med ansvariga ministrar:

  1. Utgångspunkten är att så långt det är möjligt ska arbetsmarknadens parter ha samma uppgifter i kris- som i fredstid, även om verksamheten kan behöva förändras och genomföras i förenklade former.
  2. I såväl kris- som fredstider är det TCO, förbunden inom TCO och kartellerna som ska företräda tjänstemannarörelsens 1,2 miljoner medlemmar gentemot statsledningen. Detsamma gäller i förhandlingar gentemot arbetsgivarna.
  3. Utgångspunkten är att den roll som TCO och förbunden tidigare har haft i ett totalförsvar är kvar: att i medlemsleden förankra och legitimera åtgärder som regeringen och riksdag vidtar. I detta finns även en internationell dimension i förhållande till omvärlden via Europa- och Världsfacket samt via federationerna. Vi har en viktig roll i detta och är beredda att bidra – så vi förväntar oss att bli inbjudna till samtal.

Dessutom. Redan nu borde totalförsvarsmyndigheterna överlägga med arbetsmarknadens parter om uppbygganden av det civila försvaret och försörjningsberedskapen, samt för att precisera den roll som parterna ska ha i det nya civila försvaret.

Vi vill och är beredda att bidra.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström