Ökad trygghet för visselblåsare

Arbetsmarknad

Remissvar

2020-10-19

Ett förslag på en ny visselblåsarlag har tagits fram för att stärka skyddet för dem som vill slå larm om missförhållanden. Det är viktigt med ett starkt skydd för arbetstagare som visselblåser om missförhållanden. Men en sådan skyddslagstiftning måste vara enkel och lätt att förstå för dem som lagen är avsedd att skydda. Tyvärr lever inte utredningens lagförslag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden upp till det. Lagförslaget bör därför omarbetas för att bli mer begripligt, tillgängligt och användarvänligt.

TCO: utvecklar sin syn i remissvaret, som kort kan sammanfattas så här:

  • TCO gör gällande att dagens visselblåsarlag ger bättre förutsättningar att direkt larma externt i vissa avseenden och framför allt att offentliggöra uppgifter än vad utredningsförslagets motsvarighet gör.

  • TCO vill att det införs ett lagfäst skydd mot repressalier när en rapporterande person fullgör en rättslig skyldighet att anmäla eller slå larm om olika former missförhållanden till sin arbetsgivare eller en tillsynsmyndighet. Det gäller till exempel sjuksköterskor.

  • TCO anser att en visselblåsare bör ha rätt att samla in även ”hemliga” uppgifter under förutsättning att personen inte begår något brott vid insamlandet.

  • TCO hävdar att det ska införas en generell möjlighet att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avskedande som utgör en repressalie på grund av att personen har rapporterat information om missförhållanden.

  • TCO anser att det måste göras klart i den kommande propositionen att en medlem kan samråda med sin fackliga organisation om frågor som är relaterade visselblåsning och tillämpningen av den nu föreslagna lagen utan att det får några negativa konsekvenser för visselblåsaren och dennes skydd.

  • TCO ser en allvarlig risk för att anställda i den offentliga sektorn och de som omfattas av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter uppfattar det som att meddelarskyddet i den lagen och i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ersätts eller begränsas genom att de anvisas till arbetsgivarens interna rutiner. Det bör därför erinras i lagförslagets 1 kap. 1 § att meddelarskyddet alltjämt gäller och att tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna är
    överordnade den lag som nu föreslås.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan