TCO:s remissvar på Delegationen för senior arbetskrafts betänkande "Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre"

Arbetsmarknad

Remissvar

2021-06-09

TCO har getts möjlighet att lämna synpunkter på Delegationen för senior arbetskrafts betänkande Äldre har aldrig varit yngre (SOU 2020:69).

TCO har getts möjlighet att lämna synpunkter på Delegationen för senior arbetskrafts betänkande "Äldre har aldrig varit yngre" (SOU 2020:69).

TCO delar flera av delegationens analyser och ställningstaganden av hur ett längre arbetsliv ska bli möjligt. För TCO-förbundens medlemmar krävs en hållbar arbetsmiljö vilket innebär att alla anställda oavsett individuella förutsättningar får reella möjligheter att kunna och vilja orka arbeta längre. Det innebär bland annat satsningar på förbättrad arbetsmiljö och flexibilitet i flera delar och skeden av arbetslivet.

Det längre arbetslivet kräver också bättre förutsättningar för det så kallade livslånga lärandet som innebär att kompetensutveckling och omställning ska vara möjligt under hela arbetslivet. Behovet att kunna vidareutbilda och ställa om sig ökar i flera skeden av arbetslivet. Svårigheter att kunna göra det hindrar inte bara den individuella utvecklingen och försämrar den enskildes anställningsbarhet, utan försvårar även kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Vad gäller delegationens resonemang om s.k. ”nudges” för att uppmuntra arbetstagare att stanna längre i arbetslivet, så får dessa inte ensidigt handla om att försvåra för arbetstagaren att lämna arbetslivet eller försvåra för parterna att träffa överenskommelser som innebär ett tidigt utträde för en enskild arbetstagare eller grupper av arbetstagare. TCO:s uppfattning är att det inom vissa yrkesgrupper kan finnas arbetsförhållanden som är så svåra att ett tidigt utträde från arbetslivet inte ska försvåras. Varaktigt effektiva och långsiktiga åtgärder som en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, en hållbar arbetsmiljö, samt åtgärder mot åldersdiskriminering har bäst förutsättningar att åstadkomma ett längre, fungerande och attraktivt arbetsliv för alla.

Med det sagt delar TCO delegationens uppfattning om att åldersgränserna måste höjas i en rad system i anslutning till arbetslivet som studiestöd, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen. Den föreslagna samordningen med tjänstepensionsavtalen riskerar att störa parternas möjligheter att utveckla befintliga avtal och träffa nya, men är också överflödig eftersom fördelarna med att arbeta längre är så pass stora.

TCO har i flera sammanhang lämnat förslag för att stärka förutsättningarna för det längre arbetslivet. De beskrivs mer utförligt i texten nedan men är i korthet följande:

  • Gör diskrimineringslagen semidispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder mot diskriminering.
  • Inför sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (Osa).  
  • Utred möjligheten att införa hälsobokslut inom offentligt finansierade välfärdstjänster.
  • Inför en arbetsrättslig lag mot trakasserier i arbetslivet.

TCO utgår från att eventuella förändringar i något av de system som berörs i betänkandet ska föregås av dialog med arbetsmarknadens parter.

Läs hela remissvaret här.