TCO:s remissvar på lagrådsremissen "Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin"

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-04-22

TCO avstår från att ta ställning till förslagen om offentlighet och sekretess, men tillstyrker förslagen i övrigt. TCO:s utgångspunkt är dock att lönegarantiärenden ska kunna handläggas skyndsamt och att arbetstagare inte får vänta oskäligt länge på utbetalning.

Lönegarantisystemet ett mycket viktigt skyddsinstitut för arbetstagare. Uteblivna löneutbetalningar
kan snabbt försätta arbetstagare i en akut situation och det är av största vikt att lönegarantiärenden kan handläggas skyndsamt och att arbetstagare som har rätt till lönegaranti inte får vänta oskäligt länge på utbetalning.

Gällande förslaget om att den utbetalande myndigheten ska kontrollera beslut och underrättelser, befarar TCO att det i vissa fall kan medföra att ett stort antal korrekta beslut och underrättelser fastnar i handläggningen med försenade utbetalningar som potentiell följd. 

Gällande förslaget om att den utbetalande myndigheten ska lämna uppgifter till beslutsfattare, så tror TCO att förslaget oundvikligen kommer att leda till att arbetstagare som har rätt till lönegaranti i vissa fall kommer att få vänta längre på utbetalning än vad som gäller idag. De förseningar som förslaget kommer att leda till får anses vara påkallade för att motverka felaktiga utbetalningar. Det är samtidigt av stor vikt att skyndsamhetskravet upprätthålls och att oskäliga förseningar undviks i största möjliga mån. 

Läs hela remissvaret. 

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén