Yttrande angående Mobilitetspaketet

Arbetsmarknad, EU

Remissvar

2021-11-01

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförande av mobilitetspaketet och inkommer här med följande yttrande.

Förslagen i mobilitetspaketet gäller förutsättningarna för att bedriva yrkesmässig vägtrafik i Sverige. En del i mobilitetspaketet syftar till att säkra att de företag som nyttjar möjligheten att erbjuda tjänster över gränserna, och de arbetstagare som utför dem, gör detta under bra villkor.

TCO värnar den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Den är bra både för den enskilde individen och för Europas utveckling. En av nycklarna till den fria rörligheten är likabehandling av arbetstagare. Likabehandling av arbetstagare ger den fria rörligheten legitimitet. En del av förslagen i promemorian försöker komma till rätta med denna olikbehandling av arbetstagare som idag är ett faktum på marknaden för vägtransporter och som snedvrider konkurrensförhållandena.

Idag råder brist på lastbilschaufförer och andra yrkesgrupper inom EU. TCO vill betona att den fria rörligheten också fungerar, och i ännu högre utsträckning bör fungera, som motor för jobb och tillväxt i Europa och ger Europas arbetstagare en ökad möjlighet att ställa om i sitt yrkesliv. Denna omställning av arbetskraften som är en nödvändighet i den föränderliga arbetsmarknad och ekonomi som vi idag lever i.

Läs hela remissvaret här.