Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket mot Ungern

Arbetsrätt, EU

Blogg

2021-06-24

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

I över ett decennium har den ungerska regeringen under Viktor Orbán genomfört reform efter reform som systematiskt undergrävt rättsstaten och människors grundläggande rättigheter. Friheten för media har kringskurits, självständigheten för rättsväsendet har inskränkts och den akademiska friheten har begränsats. Under Coronapandemin införde Ungern dessutom undantagstillstånd utan tidsbegränsning.

Nu är Ungern återigen i ropet, efter att det ungerska parlamentet nyligen antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. Lagen har fått extra mycket uppmärksamhet i samband med att fotbollsfederationen UEFA vägrade gå med på att lysa upp fotbollsstadion i München i regnbågsfärger när Ungern spelar EM-match.

Under alltför lång tid har EU underlåtit att agera med kraft mot Ungern. Det har varit obekvämt att föra allt för uppriktiga diskussioner på ministerrådsmöten och i bilaterala kontakter medlemsländer emellan. Men den nya lagen har väckt en enorm ilska hos många medlemsländer, vilket fått tonen att plötsligt skärpas betydligt. 14 EU-länder, däribland Sverige, begärde i måndags att EU-kommissionen agerar och drar Ungern till EU-domstolen, varpå kommissionen tillskrev den ungerska regeringen och krävde en förklaring. Inför EU-toppmötet den 24-25 juni har 17 stats- och regeringschefer i EU (Stefan Löfven är en av dem) skrivit ett nytt brev där man lovar att kämpa mot diskriminering mot HBTQI-personer.

Frågan är – kan protesterna leda till utvecklingen i Ungern bryts? Det vet vi inte, och sannolikt kommer Orbán att avfärda EU-kollegornas krav med att ingen, och särskilt inte Bryssel, har med Ungerns inre angelägenheter att göra.

Men det här sätter återigen fingret på att EU saknar effektiva verktyg för att ta itu med länder som bryter mot unionens grundläggande värden. Det enda verktyg som finns idag är nämligen artikel 7 i fördraget, som ofta kallas ”atombomben”. Den handlar om att ett land som allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden efter en lång och omständlig process kan fråntas sin rösträtt i ministerrådet. Europaparlamentet krävde 2018 att ett artikel 7-förfarande inleds, men fortfarande har rådet inte fattat något beslut i frågan.

Ett ytterligare verktyg som snart finns på plats är den ”villkorsmekanism” som införts i samband med beslutet om den stora återhämtningsplanen. Den innebär att EU ska kunna hålla inne medel från EU-budgeten om ett land kränker rättsstatsprincipen, till exempel om det finns en fara för rättssystemets oberoende. Hur kommissionen och rådet nu hanterar frågan om att stoppa utbetalningar till Ungern blir ett lackmustest på hur mekanismen fungerar. Att medel överhuvudtaget inte betalas ut till länder som kränker rättsstaten och grundläggande värden har varit ett av TCO:s viktigaste krav i samband med budgetförhandlingarna.

Veckans händelser har kallats en ”turning point” när det gäller Ungern i och med att den nya lagen är ett så flagrant övertramp. När så många EU-länder nu enats om en samlad protest gäller det att hålla i och visa att man verkligen menar allvar: alla former av diskriminering mot HBTQI-personer måste upphöra, och Ungern måste omedelbart vidta åtgärder som visar man skyddar minoriteter, respekterar rättsstaten och de grundläggande värden som finns i EU-fördraget.

TCO har en tydlig uppmaning till EU-kommissionen och medlemsländerna:

  • Kräv att den ungerska lagen omedelbart dras tillbaka.
  • Fatta beslut om att artikel 7-processen mot Ungern inleds och genomförs.
  • Säkerställ att inga medel från EU:s återhämtningsfond utbetalas till Ungern förrän samtliga villkor kring rättsstaten är uppfyllda.
  • Tydliggör att länder som systematiskt kränker grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen på sikt inte kan kvarstå som medlemmar i EU.
Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström