En moderniserad arbetsrätt

Arbetsrätt

Remissvar

2020-10-23

En bärande del av partsmodellen, i betänkandet kallad den svenska arbetsmarknadsmodellen, är den avgörande roll som arbetsmarknadens parter har för att reglera löner och andra villkor på arbetsmarknaden. Bevis för hur framgångsrik denna modell är finns både i hur svensk ekonomi och arbetsmarknad har utvecklats i ett längre perspektiv, och i alla de förhandlingar som skyndsamt genomförts och kollektivavtal som har slutits de senaste åtta månaderna för att hantera coronapandemin och dess följdverkningar.

Ett fundament i denna modell är att inte lagstiftaren ensidigt ändrar grundläggande spelregler på arbetsmarknaden. Att utveckla dessa regler är och bör istället vara en fråga för parterna. TCO:s förbund i privat, kommunal och statlig sektor har, med sina respektive motparter och tillsammans med förbund från andra centralorganisationer, ingått avtal och överenskommelser som innebär att det finns partsreglering eller förslag till sådana regleringar av de frågor som betänkandet behandlar. Förhandlingarna har omfattat fler frågor än de som omfattats av betänkandet.

Som framgår av detta remissvar skulle utredningens förslag, om de genomförs få en mängd negativa effekter inte bara för arbetstagaren utan för den svenska arbetsmarknadens funktion. Rättssäkerheten skulle försvagas och omställningsförmågan försämras.

TCO avstyrker därför betänkandet i dess helhet.

Om regeringen står fast vid att den vill göra förändringar i det lagstadgade anställningsskyddet bör den gå vidare med de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på arbetsmarknaden, inte betänkandets förslag. Då detta innebär lagstiftningsförändringar måste det beaktas att parter på vissa sektorer kan behöva utrymme för att genom partsförhandlingar ytterligare anpassa villkoren inom sina respektive sektorer.

Den uppgörelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som citeras i utredningens direktiv säger dessutom att om en partslösning nås ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas förslag. Då en sådan lösning föreligger förutsätter TCO att utredningens förslag inte kommer att leda till lagstiftning. Den vidare beredningen av betänkandet bör avbrytas.

Läs hela remissvaret här.
Läs bilagan till remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan