En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Arbetsrätt

Remissvar

2022-03-29

TCO:s yttrande över promemorian En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. TCO tillstyrker förslaget med tillägget att de föreslagna reglerna bör gälla även vid direktupphandlingar.

TCO:s uppfattning är att de i promemorian föreslagna skärpningarna av den så kallade bör-regeln kan vara ett steg på vägen mot att främja och värna samhällsintressen, exempelvis skydd för miljön och goda arbetsvillkor, vid offentliga upphandlingar.

Samhällsintressen bör främjas, värnas och följas upp även vid direktupphandlingar. TCO anser därför, i motsats till övervägandena i promemorian, att de föreslagna reglerna bör gälla även vid direktupphandlingar.

Läs hela remissvaret här

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén