Ett förbud mot rasistiska organisationer

Arbetsrätt

Remissvar

2021-09-07

Justitiedepartementet har skickat betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer på remiss. TCO önskar yttra sig över betänkandet.

TCO avstyrker kommitténs förslag och utkast till upplösningslagstiftning av de skäl som redovisas nedan.

Det svenska samhället präglas av en fundamental grundsyn att alla människor är av lika värde. TCO sammansluter fackförbund som verkar för att organisera alla som arbetar inom ett område eller en bransch eller som är utbildade till ett visst yrke. En hög anslutningsgrad är förutsättningen för fackföreningens legitimitet och styrka och det är en grundläggande facklig princip att alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, religiös övertygelse eller politisk åsikt, kan vara med och att alla medlemmar ska behandlas lika.

All form av rasism står i direkt motsats till dessa grundläggande principer och värderingar. TCO ser med stor oro på den utveckling som kommittén redogör för i betänkandet, som tyder på att den organiserade rasismen har ökat i omfattning. Det behövs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling och för att motverka rasism generellt.

Att inskränka föreningsfriheten, även när det sker med syftet att förbjuda rasistiska organisationer, är dock förenat med stora risker. Ett förbud skulle utgöra ett betydande ingrepp i den för de fackliga organisationerna mycket viktiga föreningsfriheten som kan få spridningseffekter till andra områden och i andra kontexter. Effektiviteten av ett förbud kan också ifrågasättas. Det finns redan omfattande straffrättslig lagstiftning som förbjuder olika uttryck för rasism, t.ex. hets mot folkgrupp. Det kan inte uteslutas ett att förbud kan få negativa effekter när det gäller det brottsförebyggande arbetet generellt. Samtliga av dessa skäl redovisas i betänkandet.

TCO gör den sammantagna bedömningen att nackdelarna med ett förbud överväger fördelarna. Att värna ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle bör utgå från just frihet och öppenhet, snarare än begränsningar och förbud.

TCO avstyrker därför förslaget och utkastet till upplösningslagstiftning, men vill understryka att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen och för att motverka rasism generellt.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén