Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Arbetsrätt

Remissvar

2022-03-29

TCO:s yttrande över promemorian Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom.

TCO tillstyrker regeringens förslag att sjukdom av smitta som klassas som samhällsfarlig omfattas av arbetsskadeförsäkringen oavsett i vilket arbete eller inom vilka arbetsuppgifter smittan har ådragits.

TCO avstyrker bestämt att sars och covid-19 tas bort från listan över smittsamma sjukdomar fram till dess att det finns tillförlitlig vetenskaplig kunskap om dessa sjukdomar och deras varianter och deras konsekvenser för individers hälsa och välmående.

Slutligen vill TCO framhålla att promemorians förslag inte adresserar de problem med dagens regelverk kring smitta som diskuteras inom betänkandet Stärkt kunskap – samlad handläggning (SOU 2017:25). Promemorians förslag att utöka det generella arbetsskadebegreppet till att omfatta samhällsfarliga sjukdomar kan ses som ett steg i den riktning som föreslås i betänkandet Stärkt kunskap - samlad handläggning.

Läs hela remissvaret här

Bild på Mikael Dubois

Utredare: välfärdsfrågor

Mikael Dubois