ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Arbetsrätt

Remissvar

2020-01-28

LO, TCO och Saco är positiva till en ratificering av konventionen, och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.

LO, TCO och Saco har fått möjlighet att yttra sig över ILO-konvention 190 och rekommendation (206)  om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet och vill lämna följande synpunkter.

Av tidsskäl är yttrandet begränsat till konventionstexten, rekommendationstexten lämnas okommenterad tillsvidare. Yttrandet är uppdelat i dels en del med synpunkter på innehållet i konventionstexten och dels en del som behandlar språkliga frågor och  rekommendationer för den svenska översättningen.

Allmänna synpunkter

LO, TCO och Saco är positiva till en ratificering av konventionen, och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. En ratificering är viktig, inte enbart ur ett internationellt perspektiv och av solidaritetsskäl, utan även eftersom det ger en möjlighet att utveckla och skapa ett välfungerande skydd inom det svenska regelverket.

LO, TCO och Saco anser att eventuella ratificeringshinder bör kunna undanröjas i samband med att frågan om ratificering hanteras i riksdagen. Flera artiklar i konventionen kommer att kräva en relativt omfattande kartläggning samt ytterligare analys och klargöranden i relation till svensk lagstiftning inför en ratificering.
LO, TCO och Saco anser att det inte funnits möjlighet att göra en tillräckligt omfattande och djup analys inom ramen för detta remissförfarande och den tid som stått till förfogande. Den fortsatta ratificeringsprocessen kräver ett mer genomgripande arbete, dit parterna bör knytas.

I detta yttrande pekar LO, TCO och Saco på vilka områden som kräver ytterligare analys och anpassning för att frågan ska vara tillräckligt beredd för att kunna utgöra underlag för nödvändig lagstiftning. Yttrandet tar även upp synpunkter på konkreta formuleringar i konventionstexten som har betydelse för tolkning och innebörd.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan