Integritet i arbetslivet

Arbetsrätt

Artikel

Kameraövervakning, inspelning av data eller drogtester – det finns flera saker som kan vara integritetskränkande i arbetslivet. Den lagstiftning som finns i dag är bristfällig för arbetstagare och i takt med teknikutvecklingen blir dessa frågor också allt mer komplexa.

Även om den kontroll och övervakning som sker i arbetslivet kan vara motiverad, även för arbetstagaren, så behöver regelverken kompletteras och balanseras. Dessutom behöver det införas fackligt inflytande över frågor som berör den personliga integriteten för arbetstagarna. Det finns inget fullgott skydd och de regler som finns är oöverskådliga. TCO vill därför ha en samlad arbetsrättslig lag med skydd för arbetstagares integritet i arbetslivet.

Vad kan vara integritetskränkande i arbetslivet?

 • Kameraövervakning
 • Inspelning av data och avlyssning
 • Medicinska undersökningar
 • Alkohol- och drogtester
 • Kontroller av olika slag (t.ex. arbetstid inklusive realtidsövervakning, prestationsmätningar, inpassering, positionering och biometriska uppgifter samt e-post, sociala medier, internetanvändning och kontakter med media)
 • Krav på uppvisande av registerutdrag
 • Lämplighets- och personlighetstester
 • Kompetensdatabaser
 • Svartlistning , dvs. behandling av omdömen och listor över tidigare anställda som arbetsgivaren inte vill ska bli återanställda

TCO vill se en heltäckande lag

TCO vill ha heltäckande arbetsrättslig lag om skydd för arbetstagare (och arbetssökandes) personliga integritet i arbetslivet.
En sådan lagstiftning måste innehålla regler om:

 • medicinska undersökningar samt alkohol- och drogtester, inklusive regler för om och när man kan ställa krav på vaccinintyg;
 • när arbetsgivare får kräva att arbetssökande och anställda lämnar utdrag ur belastningsregistret och andra register;
 • lämplighets- och personlighetstester vid rekrytering och befordran;
 • kontroller av arbetstagare inklusive kameraövervakning, GPS-positionering, prestationsmätning, biometriska uppgifter samt e-post, sociala medier och internetanvändning.
Bild på Lise Donovan

Jurist (tjänstledig)

Lise Donovan