Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Arbetsrätt

Remissvar

2019-04-03

TCO har tagit del av promemorian Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).

De ändringar som föreslås i den kompletterande promemorian i förhållande till betänkandets ursprungliga förslag avseende vilka känsliga personuppgifter som myndigheten ska få behandla ligger helt i linje med de ändringar som TCO föreslog. TCO tillstyrker förslaget i sin helhet.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg