Remissyttrande över betänkandet Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)

Arbetsrätt

Rapport

2019-01-16

TCO har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över slutbetänkandet från blåljusutredningen Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75) och inkommer härmed med följande yttrande. Som bilaga till yttrandet återfinns TCO:s medlemsförbund Polisförbundets yttrande över utredningen.

TCO tar inte ställning till förslaget om kroppsvisitation utan hänvisar i denna del till Polisförbundets yttrande.

TCO är positivt till att frågan om förbättrade möjligheter till kränkningsersättning utreds och vill dessutom utvidga frågan till att omfatta fler utsatta yrkesgrupper, inom t.ex. vård- och omsorg och socialtjänsten. TCO vill samtidigt understryka vikten av att man i arbetet att ta fram nya ersättningslösningar beaktar och respekterar såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som de befintliga kollektivavtalsreglerade ersättningssystemen.  

TCO vill även påminna om att arbetsgivare har ansvar för att arbetsmiljön är god och för att arbeta systematiskt och förebyggande så att riskerna för att utsattas för kränkningar i arbetet begränsas och helst helt upphör, och att detta arbete sker i samverkan med de fackliga organisationerna.  Eftersom kränkningar i arbetslivet och ersättning för den som har drabbats av detta är en angelägen fråga som berör fler arbetstagare än enbart poliser, bör fler förbund/fackliga centralorganisationer än det som föreslagits av utredningen kopplas till den kommande utredningen. 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan