TCO:s remissvar på betänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

Arbetsrätt

Remissvar

2022-05-24

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62). TCO lämnar kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

Användning av privata e-legitimationer i tjänsten aktualiserar en rad olika aspekter som måste beaktas i form av bl.a. arbetsrättsliga frågor, personuppgiftsbehandling, efterlevnad av användarvillkor samt informationssäkerhet.

Även om användning av privata e-legitimationer i tjänsten i nuläget inte är uttryckligen förbjuden så är den åtminstone, av bl.a. de skäl som utredningen framför, olämplig. TCO välkomnar därför utredningens förslag att e-tjänstelegitimationer som huvudregel ska tillhandahållas den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en statlig myndighet under regeringen och som för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver styrka sin identitet eller tjänsteställning.

TCO ifrågasätter dock utredningens slutsats att kommun- och regionanställda och dessas arbetsgivare, trots att motsvarande utmaningar gäller för dem, inte ska omfattas av bestämmelsen.

Läs remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg