TCO:s remissvar på betänkandet En modell för svensk försörjningsberedskap

Arbetsrätt

Remissvar

2023-12-22

TCO tillstyrker den modell för försörjningsberedskapen i Sverige som utredningen ”En modell för svensk försörjningsberedskap” (SOU 2023:50) föreslår. Vi har dock flera inspel som utredningen bör ta i beaktande.

Sammanfattning av TCO:s synpunkter

  • Sektorsmyndigheternas försörjningsanalyser och den Nationella försörjningsanalysen som MSB föreslås ansvara för måste även omfatta kompetensförsörjning.
  • Beredskaps- och sektorsmyndigheterna bör inhämta uppgifter från de fackliga organisationerna i den del av försörjningsanalyserna som avser kompetensförsörjning.
  • TCO och de övriga fackliga centralorganisationerna bör vara representerade i Försörjningsberedskapsrådet som föreslås inrättas på MSB.
  • De principer för finansiering av försörjningsberedskapen som föreslås i utredningen är väl avvägda men det är av stor vikt att företag, kommuner, regioner och statliga myndigheter också i praktiken får de resurser som krävs för en fungerande försörjningsberedskap.
  • Finansieringsprinciper bör finnas också för den statliga sektorn och tillskott avsedda att täcka beredskapsuppdragen får inte urholkas av generella besparingskrav.

Läs hela TCO:s remissvar nedan.

En Modell För Svensk Försörjningsberedskap Fö2023 01478 TCO

Bild på Anders Printz

Utredare

Anders Printz