TCO:s remissvar på betänkandet En utvecklad arbetsgivardeklaration

Arbetsrätt

Remissvar

2023-12-27

TCO välkomnar flera av utredningens förslag som vi bedömer stärker samhällets ansträngningar för att motverka fusk och missbruk av välfärdssystemen.

TCO har givits tillfälle att lämna ett yttrande över delbetänkandet En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47).

TCO välkomnar flera av utredningens förslag som vi bedömer stärker samhällets ansträngningar för att motverka fusk och missbruk av välfärdssystemen. Flera förslag väntas också innebära förenklingar av förekommande uppgiftshantering som arbetsgivares underrättelse till Skatteverket om att de har anställt vissa utlänningar, vilket TCO naturligtvis också välkomnar.

Det pågår för närvarande flera lagstiftningsinitiativ för att motverka välfärdsbrottslighet, arbetslivskriminalitet, etcetera som på olika sätt får konsekvenser för enskildas integritet. TCO:s uppfattning är att den sammantagna effekten av alla initiativ är mycket svår att överblicka och att i det fortsatta lagstiftningsarbetet behöver genomföras en analys av hur förslagen förhåller sig till andra författningsförslag.

 

Läs hela remissvaret nedan:

En Utvecklad Arbetsgivardeklaration Fi2023 02374 (1)

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström