TCO:s remissvar på betänkandet Kamerabevakning för ett bättre djurskydd

Arbetsrätt

Remissvar

2024-04-19

TCO avstyrker förslaget att införa en lag om kamerabevakning på slakterier. TCO anser inte att de åberopade syftena med kamerabevakningen uppväger den integritetskränkning som den föreslagna obligatoriska kamerabevakningen innebär för de berörda anställda.

TCO har skickat in ett yttrande till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet om betänkandet Kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27).

TCO avstyrker förslaget att införa en lag om kamerabevakning på slakterier

Utredningen föreslår att alla områden på slakterier där levande djur hanteras ska kameraövervakas hela tiden. Den menar att det kan stärka djurskyddet och ge en positiv allmänpreventiv inverkan på slakteripersonalens beteenden vid djurhanteringen.

Sammanfattningsvis avstyrker TCO utredningens förslag om att införa en lag om kamerabevakning på slakterier.

Främst andra än tjänstemän kommer kamerabevakas, men frågan är principiellt viktig

Den personal som enligt förslaget kommer att bli kamerabevakad gäller huvudsakligen andra arbetstagare än tjänstemän, men det kan inte helt uteslutas att även tjänstemän kommer att beröras. Frågan om kamerabevakning på arbetsplatser är dessutom principiellt viktig för TCO.  

Omfattande integritetskränkning att ständigt vara kamerabevakad av sin arbetsgivare

TCO:s uppfattning är att det innebär en omfattande integritetskränkning att i realtid i sitt arbete vara ständigt kamerabevakad av sin arbetsgivare.

TCO anser inte att de åberopade syftena med kamerabevakningen uppväger den integritetskränkning som den föreslagna obligatoriska kamerabevakningen innebär för de berörda anställda.

Inte tillräckligt skydd för slakteripersonalens personliga integritet

TCO delar därför inte utredningens bedömning att det finns ett tillräckligt skydd för slakteripersonalens personliga integritet.

Utredningen bedömer att den absolut viktigaste kontrollen av djurskyddet på slakterier är fysisk kontroll på plats. Till detta vill TCO lägga att det torde finnas andra, och för personalen mindre integritetskränkande åtgärder, för att åstadkomma ett stärkt djurskydd.

Läs hela remissvaret

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan