TCO:s remissvar på delbetänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Arbetsrätt

Remissvar

2023-12-07

TCO tillstyrker förslaget i sin helhet men skickar med några kommentarer gällande FRA:s hantering av personuppgifter när de förs över till ett annat land eller en internationell organisation.

TCO har skickat in ett yttrande till Försvarsdepartementet om betänkandet Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom (SOU 2023:51)

TCO tillstyrker förslaget

TCO tillstyrker förslaget i sin helhet.

Angående den registrerades personliga integritet när FRA överför uppgifter

Några kommentarer gällande FRA:s (Försvarets radioanstalts) hantering av personuppgifter när de förs över till ett annat land eller en internationell organisation:

  • Bra att FRA gör en proportionalitetsbedömning när myndigheten avser att överföra uppgifter, och att den personliga integriteten vägs mot skälen för överföringen. FRA bör i bedömningen beakta karaktären av de uppgifter som överförs: ju känsligare uppgifter, desto större intrång i den personliga integriteten.
  • Känsligheten av de uppgifter som överförs kan variera från fall till fall, beroende på mottagarland. Det är alltså viktigt att en individuell bedömning görs vid varje tillfälle och inte baseras på generella kriterier.
  • Vissa känsliga personuppgifter, t.ex. om fackligt medlemskap, kan framstå som jämförelsevis oproblematiska ur ett svenskt perspektiv men kan vara betydligt känsligare för den enskilde om sådana uppgifter förs över till ett annat land, där fackliga rättigheter systematiskt kränks.

Detta blir relevant också i det fortsatta utredningsarbetet där frågor som berör Sveriges Natomedlemskap kommer behandlas. TCO uppmanar därför regeringen att uppmärksamma ovanstående fråga i slutbetänkandet.

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg