TCO:s remissvar på promemorian Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Arbetsrätt

Remissvar

2024-03-27

Ett övergripande medskick från TCO är att många frågor om hur den svenska arbetsrätten ska tillämpas förblir outredda i promemorian. Hur ska avtalet och de avtalsslutande parterna förhålla sig till ILO:s tio kärnkonventioner? Sverige har ratificerat samtliga, USA endast två. TCO anser att det som absoluta miniminivå borde krävas att parterna vid tillämpningen av avtalet ska respektera ILO:s kärnkonventioner, och att detta också tydligt måste framgå av avtalet.

TCO har skickat in ett yttrande till Försvarsdepartementet om promemorian Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, med kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

Många frågor om hur den svenska arbetsrätten ska tillämpas förblir outredda

Många av de frågor som aktualiseras i promemorian om tillämpligheten av den svenska arbetsrätten kvarstår som outredda. Förutom de frågor som TCO tar upp mer i detalj i remissvaret vill TCO särskilt lyfta frågan om hur avtalet och de avtalsslutande parterna förhåller sig till ILO:s tio kärnkonventioner i tolkningen av det föreliggande avtalet. Sverige har ratificerat samtliga dessa konventioner, medan USA endast har ratificerat två.

Miniminivå bör vara att ILO:s kärnkonventioner respekteras

Det framgår av promemorian att villkor för anställning ska fastställas i enlighet med amerikanska lagar och författningar, samtidigt som detta ska ske med full respekt för rådande löner och arbetsrättsliga bestämmelser i Sverige. TCO vill här påpeka att vår uppfattning är att de olika synsätt som tillämpas i Sverige respektive USA på såväl individuell som kollektiv arbetsrätt medför att det ovanstående blir en ekvation som är svår att lösa. TCO anser att det som absoluta miniminivå borde krävas att parterna vid tillämpningen av avtalet i alla avseenden ska respektera ILO:s kärnkonventioner, och att detta också tydligt måste framgå av avtalet.

Läs hela remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg