TCO:s remissvar på betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier

Demokrati

Remissvar

2024-04-15

TCO tycker att mycket av det som föreslås i betänkandet är bra och tillstyrker en majoritet av förslagen. Utöver förbättringarna på det straffrättsliga området, som TCO välkomnar och hoppas genomförs, vill TCO påpeka att fokus på förändringar i arbetsmiljölagstiftningen och förebyggande arbete är minst lika centralt, för att förhindra att hotfulla situationer överhuvudtaget uppstår. TCO uppmanar därför regeringen att i det fortsatta arbetet tydligare lyfta arbetsmiljöperspektivet och behovet av förändringar också på det området, samt att säkerställa att det offentliga fullt ut tar sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

TCO har skickat in ett yttrande till Justitiedepartementet om betänkandet Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1), med kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslag som är av särskilt intresse för TCO. 

Viktigt att hot, våld och trakasserier mot offentliga tjänstemän leder till kännbara konsekvenser

För den som har ett utsatt och kanske samhällsbärande arbete är det viktigt att hot, våld och trakasserier tas på allvar och leder till kännbara konsekvenser. Ingen ska behöva utstå hot, våld och trakasserier i eller på grund av sitt arbete. Det är också en viktig signal att den här typen av handlingar inte tolereras i ett demokratiskt samhälle.

Inte enbart straffrättsligt problem

Hot, våld och trakasserier utgör sådan otillåten påverkan som riskerar att medföra att tjänstemän inte fullt ut utför sitt arbete och inte tillämpar den demokratiskt beslutade lagstiftningen och att viktiga rättsprinciper åsidosätts. Det kan även ta sig uttryck som att undvika att ta befattning med vissa typer av ärenden, så kallad självcensur. Det riskerar också att medföra att allmänhetens tilltro till det allmännas olika institutioner minskar.

Hot, våld och trakasserier är också en fara för effektiviteten i förvaltningen, eftersom det kan försvåra handläggningen och kompetensförsörjningen för myndigheterna, vilket i sin tur riskerar att ytterligare försvaga allmänhetens tilltro till staten och demokratin.

Det är därför TCO anser att hot och våld mot tjänstemän inte enbart ska betraktas som ett straffrättsligt problem; det är även ett arbetsmiljöproblem, ett organisatoriskt problem och också ett demokratiproblem.

Arbetsmiljöaspekterna får inte hamna i skymundan

Ur arbetsmiljöperspektivet vill TCO påpeka att ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete, där ledningsfrågor, organisatoriska rutiner och säkerhetsåtgärder är centrala delar i arbetet med att få bukt med dessa problem. Det är viktigt ur förebyggande synpunkt med introduktion till säkerhetsrutiner, löpande utbildning och utvärdering av hur rutinerna fungerar för att offentliganställda tjänstemän ska känna sig trygga i skarpt läge. Säkerhetsrutiner måste också gälla digitala händelser och tydliga anmälningsrutiner behövs.

TCO anser att ett för ensidigt fokus på straffrättsliga åtgärder för att motverka hat, hot och våld inte är tillräckligt och riskerar att leda till att arbetsmiljöaspekterna hamnar i skymundan. Fokus på förändringar i arbetsmiljölagstiftningen och förebyggande arbete är minst lika centralt, för att förhindra att hotfulla situationer överhuvudtaget uppstår. TCO uppmanar därför regeringen att i det fortsatta arbetet tydligare lyfta arbetsmiljöperspektivet och behovet av förändringar också på det området, samt att säkerställa att det offentliga fullt ut tar sitt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Krävs samlat grepp om lagstiftningen

Det är ett stort ansvar för lagstiftaren att se till att hot- och våldsfrågan hålls ihop som en helhet och att hitta lösningar som förtydligar, förstärker och förbättrar den lagstiftning som finns, att täppa till de luckor som identifierats och besluta om nödvändiga kompletteringar till befintlig lagstiftning, men utan att skapa ett oöverskådligt lappverk av regler. Det kommer att vara en utmaning, men den måste antas eftersom demokratin (så som vi känner den i dag) kan stå på spel.

Offentliga tjänstemän arbetar ytterst på medborgarnas uppdrag och är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Deras rätt till en god arbetsmiljö och ett arbetsliv utan otillåten påverkan måste värnas. För att åstadkomma detta krävs inte bara ett samlat grepp om relevant lagstiftning, utan även att frågor om till exempel resurser, kompetensutveckling och en förbättrad och utökad statstjänstemannautbildning som även omfattar kommunala tjänstemän lyfts i det fortsatta arbetet att bevara och stärka den svenska demokratin.

Läs detaljerade synpunkter på de olika förslagen i betänkandet i det fullständiga remissvaret

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg