TCO:s remissvar på betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Demokrati, Arbetsrätt

Remissvar

2023-09-01

TCO håller med om att grundlagarna behöver skyddas genom striktare bestämmelser för att kunna genomföra ändringar och att i lagstiftning förstärka skyddet för demokratins institutioner och mekanismer. Det gäller särskilt att grundlagsfästa domstolarnas oberoende. Kommitténs förslag ligger i de flesta fall i linje med TCO:s inställning till hur skyddet för demokratin och domstolarnas oberoende bör stärkas. TCO har dock synpunkter på vissa av förslagen, bland annat gällande sammansättning av styrelsen i Domstolsstyrelsen. Även på avsaknaden av en problematisering av förekomsten av hot, våld och trakasserier mot anställda i domstolarna och dess konsekvenser för domstolarnas oberoende och demokratin.

TCO har skickat in ett yttrande till Justitiedepartementet om betänkandet Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.

TCO välkomnar att kommittén tydligt grundar sina resonemang och förslag på likabehandlings- och rättsstatsprinciperna. Förslagen är väl förankrade i internationell rätt och praxis samt svensk förvaltningstradition. TCO instämmer i att det finns behov av att skydda grundlagarna genom striktare bestämmelser för att kunna genomföra ändringar och att i lagstiftning förstärka skyddet för demokratins institutioner och mekanismer. Det gäller särskilt att grundlagsfästa domstolarnas oberoende. Förslagen ligger i de flesta fall också helt i linje med TCO:s inställning till hur en förstärkning av skyddet för demokratin och domstolarnas oberoende bör åstadkommas.

TCO har synpunkter på vissa av förslagen

TCO har synpunkter på vissa delar av förslagen:

  • Sammansättningen av styrelsen i Domstolsstyrelsen och i de föreslagna nya nämnderna (11.2.4, 12.2.2, 14.2.2)
  • Nomineringsförfarandena till ovan (11.2.5, 12.2.3, 14.2.2)
  • Ansvarsutkrävande (11.2.6, 14.1.2, 14.2)
  • Om möjligheten att i regleringsbrev ange mål och uppdrag m.m. (11.3.2)
  • Domstolsväsendets ställning i budgetprocessen (11.3.3)
  • Genomförande av förslagen – konsekvenser (19.1)
  • Avsaknaden av en problematisering av förekomsten av hot, våld och trakasserier mot anställda i domstolarna och dess konsekvenser för domstolarnas oberoende och demokratin.

Läs hela remissvaret.

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg