Inledande ståndpunkter om EU-kommissionens förslag till lönetransparensdirektiv

Remissvar

2021-03-30

TCO:s remissvar till arbetsmarknadsdepartementet om EU-kommissionens förslag, inför antagande av svensk ståndpunkt.

Den 4 mars 2021 lade EU-kommissionen fram ett förslag till direktiv om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete tack vare insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer (direktivförslaget).

Syftet med direktivförslaget är att åtgärda kvarstående brister i efterlevnaden av den grundläggande rätten till lika lön och säkerställa att denna rätt respekteras inom hela EU.

TCO:s övergripande ståndpunkter:

  • Det är av största vikt att ett EU-direktiv om lönetransparens och förstärkta efterlevnadsmekanismer blir mer proportionerligt och balanserat och inte ingriper i den svenska arbetsmarknadsmodellen och lönebildningssystemet.
  • Givet utgångspunkten ovan ser TCO positivt på ett EU-direktiv om ökad insyn i lönesättningen för att förstärka rätten till lika lön. Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är ett stort problem på den europeiska arbetsmarknaden. Lönetransparens är en viktig del i att förebygga lönediskriminering som har samband med kön.
  • TCO anser att det är mycket angeläget att det ska finnas möjlighet att genom kollektivavtal komma överens om lösningar som avviker från innehållet i relevanta artiklar i direktivet.
  • Flera av bestämmelserna i direktivförslaget är mycket detaljerade med beståndsdelar som är svåra att analysera och överblicka i nuläget. Det försvårar det fortsatta arbetet med direktivet och ytterst genomförandet i Sverige.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Jens Lidén

Jurist

Jens Lidén

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell