Remissvar på EU-direktiv om likabehandlings/jämlikhetsorgan

EU

Remissvar

2023-07-04

TCO pekar på att det finns några mycket angelägna aspekter som bör få genomslag i de slutliga direktivtexterna. Dessa aspekter är nära kopplade till den svenska arbetsmarknadsmodellen och dess funktionssätt. Det är därför av stor vikt att regeringen tar hänsyn till dessa i det kommande arbetet med att ta fram rådets allmänna riktlinje.

i artiklarna 7 och 9 i förslagen att likabehandlings/jämlikhetsorganet ska få en särskild roll när det
gäller tvistelösning, både utom och inom rätta. TCO anser att det är av yttersta vikt att fackförbunden har en fortsatt central roll i dessa frågor.

TCO ifrågasätter lämpligheten av att likabehandlings/jämlikhetsorgan såsom föreslås i artikel 8 i förslagen
4(4) ska kunna fatta bindande och verkställbara beslut i diskrimineringsfrågor.

Fackförbund och övriga i civilsamhället en mycket undanskymd roll i förslagen. I artikel 12 under rubriken ”samarbete” omnämns civilsamhället men det verkar vara helt underordnat likabehandlings/jämlikhetsorganet. TCO utgår från dessa frågor kan fortsätta att hanteras och utvecklas i Sverige i trepartisk anda utan hinder av kommande direktiv.

Organets roll tycks bland annat innebära att vara utredare, att inhämta allmän information och bevisning från berörda parter, att bedöma sakfrågor, vara förlikningsaktör och beslutsfattare av bindande avgöranden och
att vara ombud i domstol. Att ha alla dessa roller i ett och samma organ verkar vara både olämpligt och ogörligt.

Läs hela remissvaret. 

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan