TCO lanserar nytt EU-politiskt program

EU

Nyhet

2021-07-02

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Flera av EU:s medlemsländer agerar i strid med rättsstatens och demokratins principer. Arbetslösheten är hög på många håll och en omfattande strukturomvandling väntar. Sociala utmaningar och ojämlikhet har samtidigt åtföljts av nya krav på EU-reglering, vilket påverkar och allvarligt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. För att möta utmaningarna antar TCO nu ett nytt EU-politiskt program. Oscar Wåglund Söderström, Internationell chef på TCO, utvecklar idéerna bakom programmet:

– Programmet ska samla TCO:s principiella ställningstaganden kring vår syn på hur EU bör utvecklas framöver. Det innebär inte att vi jobbar med aktivt påverkansarbete kring alla punkter i programmet, utan det ska fungera som en bas för att kunna ta ställning i frågor som kommer upp på EU-agendan. En tydlig och positiv facklig agenda för EU helt enkelt.

Varför behövdes ett nytt EU-politiskt program?

– Mycket har ju hänt i EU sedan 2017, när det senaste programmet antogs. Den sociala pelaren finns på plats och visar på en tydlig viljeinriktning om att EU ska fokusera mer på sociala frågor och partssamverkan. Samtidigt ser vi nya krav på EU-reglering som påverkar och utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. I pandemins spår har det blivit ännu viktigare hur vi kan bygga en konkurrenskraftig ekonomi i hela Europa och se till att strukturomvandlingen kan leda till nya, trygga jobb.

Vilka nya utmanimngar inom EU har påverkat innehållet?

– Exempelvis frågan om den globala konkurrensen, som till viss del lett till att frihandel och globalisering ifrågasätts. Det kan man i sin tur koppla ihop med klimatfrågan, som kommit allt högre upp på dagordningen – och som måste bli en del av den ekonomiska omställningen. Och så har vi tyvärr problemet med allt fler EU-länder som på olika sätt underminerar rättsstaten och kränker EU:s grundläggande värden. En hel del frågor att bita i alltså.

Vilka områden har TCO utvecklat?

– Hur vi skapar förutsättningar för trygga jobb i Europa framöver spelar en nyckelroll i programmet. Vi har nu tydligare ståndpunkter om klimatomställningen, global handel, om hur EU-budgeten bör användas – men också hur EU kan bidra till att stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. De globala frågorna har fått en framskjuten plats, exempelvis kring hur EU bör jobba för hållbara leverantörskedjor och fackliga rättigheter i omvärlden. En annan fråga är jämställdhet och mångfald, där TCO menar att EU kan vara en nagel i ögat på medlemsländerna för att göra nödvändiga reformer. Vi har också vässat våra ställningstaganden kring demokrati och rättsstatsfrågor. Och så finns det tydliga skrivningar om gränsen för vad EU bör och inte bör göra på arbetsmarknadsområdet, så att man ser till att skydda väl fungerande partsmodeller.

Hur har pandemin påverkat innehållet i programmet?

– Inte så mycket egentligen. TCO har under lång tid drivit frågor kring fri rörlighet för arbetstagare, något som försvårats under pandemin. Men samtidigt kan man väl säga att pandemin påskyndat både digitalisering och klimatomställning, och det passar bra ihop med TCO:s syn på framtidens jobb.

Slutligen: Välj tre områden ur programmet som särskilt viktiga.

– Det är många områden som är viktiga, men de här kan nämnas särskilt:

  • Trygga jobb genom rättvis klimatomställning
  • Försvara EU:s grundläggande värden
  • Värnet av partsmodellen och mer social dialog

– Faktum är att alla områden i programmet på ett eller annat sätt hänger ihop. Trygga jobb kräver mer social dialog. Men ingen långsiktig konkurrenskraft utan fungerande rättsstat eller bättre jämställdhet för den delen. Och en rättvis globalisering kräver att frihandeln är hållbar och bidrar till stärkta rättigheter för arbetstagare.

Hela TCO:s EU-politiska program hittar du här. 

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström