TCO, LO och Saco träffar arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit

EU

Blogg

2022-10-28

Idag fredag träffar TCO:s ordförande Therese Svanström tillsammans med LO och Saco arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit i Bryssel. TCO:s internationella chef Oscar Wåglund Söderström skriver om medskicken de svenska fackliga centralorganisationerna kommer göra.

I ett läge där en rad viktiga lagstiftningspaket förhandlas är täta kontakter med EU-kommissionen viktiga för att stämma av och diskutera vägar framåt. Kommissionen har sedan den tillträdde 2019 drivit en ambitiös agenda på arbetsmarknadsområdet. Det är något de svenska facken ser positivt på, men samtidigt behöver vi ständigt påminna om att den lagstiftning och förslag som läggs fram måste ta hänsyn till EU-ländernas olika arbetsmarknadsmodeller. Så har inte alltid skett, och här är direktivet om minimilöner som trädde i kraft denna vecka det kanske främsta exemplet. Men samtidigt är vi överens om att mer måste göras för att stärka partssamverkan och kollektivavtalsförhandlingar i hela Europa.

Den svenska fackrörelsens medskick till kommissionären

Fyll rekommendationen om stärkt partssamverkan och social dialog med rätt innehåll

Under våren kommer kommissionen att presentera en rekommendation till EU-länderna om hur man kan stärka partssamverkan och social dialog. De svenska facken har länge drivit på för att det här initiativet ska bli verklighet. Det är nämligen just genom starka parter, och bättre förutsättningar för att förhandla kollektivavtal som arbetsvillkor och regelverk kan förbättras och dessutom anpassas på arbetsmarknader som förändras snabbt. Men det gäller att den här rekommendationen får rätt innehåll. TCO, LO och Saco har spelat in en rad idéer som bygger på att EU har en viktig roll, inte genom att lagstifta, utan genom att på olika sätt stötta partssamverkan och kollektivavtalsförhandlingar i EU-länderna. Ett sätt är att EU ska kunna utfärda rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen för att öka autonomin för arbetsmarknadsparterna.

Parterna ska kunna välja att förhandla fritt kring EU-direktiv

En annan fråga handlar om ”semi-dispositivitet”. En krånglig term, men för oss väldigt viktig att få med i stora delar av den arbetsmarknadslagstiftning som beslutas på EU-nivå. Det innebär kort och gott att parterna kan välja att förhandla fritt kring hela eller delar av ett EU-direktiv. Det kan innebära att parterna enas om att gå längre än direktivets nivå på något område, men också att man minskar skyddet på ett annat. Det handlar om möjligheten att komma överens mellan arbetsgivare och fack, att ge och ta för att i slutänden hitta en lösning som fungerar för båda parter.

Sätt utbildning och kompetensförsörjning högt på dagordningen

2023 har utnämnts till ”EU-året för kompetens”, det gjorde kommissionsordförande Ursula von der Leyen klart i sitt årliga tal tidigare i höst. Det är ett viktigt beslut. TCO har länge drivit att insatser för utbildning och kompetensförsörjning måste sättas högt på dagordningen om vi ska lyckas med klimatomställningen och göra EU:s ekonomi konkurrenskraftig framöver. Men vad vill kommissionen med det här EU-året? Det behöver vi ha svar på.

Inför EU-ordförandeskapet: fokusera på kompetensförsörjning, jämställdhet och partssamverkan

Och så slutligen våra prioriteringar inför det svenska EU-ordförandeskapet. För TCO står följande frågor i fokus: stärkt partssamverkan runt om i EU-länderna, satsningar på kompetensutveckling och jämställdhet för att säkra kompetensförsörjningen, EU som garant för rättsstat och demokrati samt ökat fokus på frihandel mellan EU och övriga världen.

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström