Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Jämställdhet

Blogg

2022-03-28

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Kvinnokommissionen har huvudansvaret för FN: s policyutveckling gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och följer upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Under kvinnokommissionens internationella toppmöte möts FN:s medlemsländer i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten i världen.

Under mötet diskuterades bland annat uttalanden om Rysslands invasion av Ukraina, kvinnors situation i flykt, mäns våld mot kvinnor och människohandel. Årets huvudtema var dock klimatförändringar och jämställdhet (”Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”). Man kan säga att syftet var att gifta ihop det världens länder kommit överens om på klimatområdet i Parisavtalet och ”The Glasgow Climate Pact” vid COP26 med de jämställdhetsperspektiv som alltid är i fokus för FN:s kvinnokommission. Toppmötet hade även ett så kallat uppföljningstema som var ekonomisk jämställdhet (”Women’s economic empowerment in the changing world of work”).

Jämställdhet och klimat är viktigt för TCO

Båda dessa teman är viktiga frågor för TCO. TCO driver på för politik både nationellt och på EU-nivå som leder till ökad ekonomisk jämställdhet. Den kanske mest prioriterade frågan för TCO är goda möjligheter till omställning och även trygghet i omställningen. Nu med det stora behovet av klimatomställning, digitalisering och fler gröna jobb är dessa frågor kanske viktigare än någonsin. Centralt att vi inte glömmer bort att se jämställdhetsperspektiven i dessa skeenden både från politiken, från arbetsgivarna och från samhället i stort.

Jag har för TCO:s räkning haft förmånen att tillsammans med fackliga kollegor i Saco och LO och representanter från riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter och civilsamhället medverka i den svenska delegationen och följa mötet och förhandlingsarbetet digitalt från Stockholm. Vi har även kunnat ta del av den stora mängd sidoevent som arrangeras parallellt med mötet, som jag hörde beskrivas som ”den globala jämställdhetens Almedalen”.

Klimat och jämställdhet hänger ihop

Både klimatet och jämställdheten är avgörande framtidsfrågor och de hänger ihop med varandra på flera sätt. Från ett svenskt perspektiv visar forskning enligt Naturvårdsverket att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns inställning till klimatförändringar på så sätt att kvinnor både prioriterar miljöfrågor i högre grad än män rent värderingsmässigt och att kvinnor också är mer benägna att anpassa sitt beteende för att ta ansvar för klimat och miljö. Tar man ett globalt perspektiv på frågan är det tydligt att kvinnor är mer utsatta och i högre grad än män riskerar att drabbas negativt av klimatförändringar och klimatkatastrofer, se till exempel Naturskyddsföreningens beskrivning av detta.

Som stolt nordisk medborgare tog jag del av Nordiska rådets sidoevent där man diskuterade hur klimatomställningen i Norden ska bli jämställd och de nordiska länderna gick ut med det gemensamma åtagandet ”A green and gender-equal Nordic Region”. Sverige ska i juni i år stå som värd för FN:s högnivåmöte Stockholm+50 som är ett 50-års-jubileum av FN:s första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972. Då kan och bör vi kunna förvänta oss att Sverige ser till att jämställdhetsperspektivet lyfts upp.

Könsrelaterade stereotyper riskerar hindra jämställdhet

På ett annat intressant sidoevent presenterade UN Women resultat och slutsatser från sin kommande rapport ”Gender Equality Attitudes Study 2022: The levers for change”. UN Women har tillsammans med en handfull parters från privat sektor låtit göra en internationell undersökning kring förekomsten och utvecklingen av skadliga könsrelaterade stereotyper i ett 20-tal länder inklusive Sverige. Syftet är att öka kunskapen om vilka attityder och hinder som behöver ändras på nationell nivå för att jämställdhet ska kunna uppnås.

Samtidigt som undersökningsresultaten visar på ett mycket starkt stöd för att jämställdhet är viktigt för landets framtida framgång (omkring nio av tio håller med om det), så upplever man stora gap mellan kvinnors och mäns möjligheter.

Diagram Åsa Forsell blogg Åsa Forsell

Både kvinnor och män har förutfattade meningar om vilka roller eller uppgifter som kvinnor och män är bra på att utföra och män har dessa förutfattade meningar i högre grad än kvinnor.

Till exempel anser hälften av männen att kvinnor bör arbeta mindre och ägna mer tid åt att ta hand om sina familjer. Även 46 procent av kvinnorna i undersökningen håller med om det. 40 procent av männen anser att en mans jobb är att tjäna pengar och en kvinnas jobb är att ta hand om huset och familjen och 31 procent av kvinnorna håller med om det.

Diagram Åsa Forsell blogg

Undersökningen visar också på skillnader mellan åldersgrupper, där yngre kvinnor är de mest progressiva medan unga män tvärtom är de som oftare än andra grupper har könsstereotypa uppfattningar.

Det här olyckliga resultatet stämmer tyvärr överens med Jämställdhetsmyndighetens attitydundersökning bland 6 400 svenskar som de redovisade förra året ”Unga män minst intresserade av att öka jämställdheten” - DN.SE.

Viktigt att fortsätta diskussionen om hur vi ökar jämställdheten

Det blir allt tydligare att ett jämställdhetsperspektiv behöver finnas inom flera policyområden. Lika tydligt är att det fortfarande finns hinder för att öka jämställdheten och att diskussionen måste fortsätta både på internationell och nationell nivå.

TCO kommer fortsätta att lyfta jämställdhetsperspektivet för att tydliggöra att ett jämställt samhälle inte bara är ett rättvist samhälle, utan något alla också tjänar på.

Här beskriver UN Women vad medlemsländerna kommit överens om – de så kallade agreed conclusions – efter det två veckor långa mötet inklusive förhandlingar.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell