Ny data: stort inkomstgap mellan kvinnor och män när de får barn

Jämställdhet

Pressmeddelande

2024-02-06

Idag släpper TCO en rapport som bland annat visar hur inkomstutvecklingen för kvinnor och män påverkas när de får barn. Kvinnors inkomster minskar snabbare och mycket mer än mäns inkomster när de blir föräldrar och inkomstgapet består minst tills barnet fyller nio år. I snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år.

– I år fyller föräldraförsäkringen 50 år och vi firar en reform som betytt mycket för jämställdheten och den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt är föräldraledigheten idag långt ifrån jämställd och inkomstgapet mellan män och kvinnor växer när de får barn. Mer behöver göras för att föräldraförsäkringen ska fortsätta vara en motor för ökad jämställdhet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Inkomstgap mellan kvinnor och män växer när de får barn

I rapporten presenteras ny inkomststatistik gällande föräldrar som fick sitt första barn år 2012. Resultatet visar att kvinnors inkomster minskar snabbare och mer än mäns inkomster efter att de fått barn och att inkomstgapet består åtminstone till dess att barnet fyller nio år. Det gäller även när jämförelsen görs mellan kvinnor och män som var i samma ålder när de fick sitt första barn och arbetade inom samma yrke, såväl inom tjänstemannayrken som arbetaryrken. Om kvinnornas medelinkomst skulle ligga kvar på samma nivå som innan de fick barn, relativt de jämnåriga männens, skulle en kvinna få omkring 50 000 kronor mer om året. Det summerar till över en halv miljon kronor över barnets första nio år.

Flera problem ligger bakom växande inkomstgap

Att inkomstgapet ökar mellan män och kvinnor när de får barn har flera förklaringar. Det handlar bland annat om att kvinnor tar större delen av både betald och obetald föräldraledighet och att den obetalda ledigheten möjliggörs främst under barnets första levnadsår då flest kvinnor är lediga. Vilka normer som gäller på arbetsplatserna är en viktig faktor som påverkar hur länge föräldrar väljer att vara föräldralediga. Samtidigt är regelverken komplicerade och som förälder är det svårt eller i princip omöjligt att överblicka alternativen och vilka effekter olika val för med sig på kort och lång sikt. Politiska reformer behövs om den ekonomiska jämställdheten ska öka.

– TCO har länge pekat på att det behövs en tredelning av föräldraförsäkringen. Men det behövs också mer kunskap om hur den obetalda ledigheten påverkar jämställdheten. Ett absolut minimum från politiken är att göra det möjligt för föräldrar att göra medvetna och välinformerade val i djungeln av olika regelverk och valmöjligheter. Det går i princip inte idag, avslutar Therese Svanström.

I rapporten lyfter TCO fram flera förslag för hur föräldraförsäkringen kan utvecklas för att fortsätta vara en motor för ökad jämställdhet. Bland annat:

  • Ändra föräldraförsäkringens regelverk så att det tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap. Ett av de viktigaste förslagen är att tredela föräldraförsäkringen och styra uttaget så att de allra flesta av föräldrapenningdagarna tas ut under barnens första tre år.
  • Föräldraförsäkringen behöver också göras om så att den ger stöd åt alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt, inte enbart de som har råd att ta obetald ledighet. TCO föreslår att dagens 90 lägstanivådagar görs om till dagar med inkomstrelaterad ersättning att tas ut tio om året efter barnet fyllt tre år.
  • Ge myndigheter i uppdrag att dels samla in statistik över obetald föräldraledighet, dels se till att det blir möjligt för kvinnor och män att göra välinformerade medvetna val kring betald och obetald föräldraledighet och deltidsarbete.

Läs rapporten Föräldraförsäkringen fyller 50 – en motor för ökad jämställdhet även kommande år?

Bakgrund

I år fyller föräldraförsäkringen 50 år. TCO kommer att uppmärksamma jubileet genom olika aktiviteter och insatser som bjuder in till en diskussion om hur föräldraförsäkringen kan utvecklas. 

Läs rapporten: Föräldraförsäkringen fyller 50

I rapporten ges en historisk tillbakablick över hur föräldraförsäkringen har utvecklats samt vilka effekter det haft för jämställdheten. Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt men sedan 2018 står den i princip stilla. Dessutom spär den obetalda föräldraledigheten på ojämställdheten ytterligare. Vad beror det på och vad mer kan vi göra för att föräldraförsäkringen ska vara en motor för ökad jämställdhet även i framtiden? 

Litet barn som försöker få sin pappa smaka på maten vid köksbordet.
Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher