Regeringen borde fokusera på rätt åtgärder för ekonomisk jämställdhet

Jämställdhet

Blogg

2023-06-14

Viktiga förslag kring gravidas socialförsäkringsskydd för ökad jämställdhet, men svårt att se nyttan med fler dubbeldagar i regeringens förslag. Åsa Forsell skriver om vad regeringen borde fokusera på för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Tveksamheter kring förslaget om fler dubbeldagar i föräldraförsäkringen

I dag går svarstiden ut för remissen av utökade möjligheter att använda dubbeldagar inom föräldraförsäkringen. TCO är frågande till nyttan med förslaget att utöka det maximala antalet dubbeldagar från 30 till 60 framför allt för att så få som tre procent av förstagångsföräldrarna använt dagens maximala antal dagar. Vi ser däremot inte några hinder att förlänga tiden föräldrar kan använda dagens 30 dubbeldagar till 15 månader (från 12 månader som gäller idag).

Vi ser även brister i underlagets konsekvensanalyser. Det saknas framför allt en analys av den sannolika konsekvensen att kvinnor tar ut mer obetald föräldraledighet om män tar ut fler dubbeldagar som en följd av förslaget.

Ta del av TCO:s remissvar.

Andra reformer behövs för att öka jämställdheten i föräldraförsäkringen

För att vi ska närma oss ekonomisk jämställdhet finns det behov av att reformera föräldraförsäkringen så att föräldrar delar mer lika på föräldraledigheten och så att föräldraförsäkringen ger alla föräldrar stöd att lättare få ihop livspusslet under barnens uppväxt.

Förslaget om fler dubbeldagar är inte en sådan reform.

Argumenten om ökad jämställdhet och bättre hälsa som framförs i promemorian är goda argument för att införa fler reserverade dagar i föräldraförsäkringen. TCO anser att det är dags att ta nästa steg mot mer jämställd föräldraledighet genom en tredelad föräldraförsäkring.

Om regeringen menar allvar med att de vill se ökad jämställdhet i föräldraförsäkringen borde de bereda och lägga fram sådana förslag i stället för att öka antalet möjliga dubbeldagar som mest innebär en ökad flexibilitet på pappret som få föräldrar verkar efterfråga.

Den likheten som finns mellan dessa förslag är att de inte medför stora utgiftsökningar för staten. Men den stora skillnaden är att en tredelning av föräldrapenningdagarna ger en direkt effekt för en jämnare fördelning av föräldraledigheten, medan förslaget om fler dubbeldagar har tveksam effekt.

Angelägna utredningsförslag om gravidas socialförsäkringsskydd

I förra veckan tog regeringen emot utredningsförslag som innebär förbättringar av gravidas socialförsäkringsskydd. Det är angelägna förslag för gravidas ekonomiska trygghet och hälsa som innebär förflyttning i riktning mot ökad jämställdhet gällande de jämställdhetspolitiska delmålen ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa. Klart viktigare utredningsförslag för regeringen att gå vidare med än förslaget om fler dubbeldagar är:

  • Höjt inkomsttak (10 prisbasbelopp) för beräkning av graviditetspenning som legat kvar på en lägre nivå (7,5 prisbasbelopp) när taket i andra socialförsäkringar höjts. Det är välbehövligt så att fler gravida omfattas av ekonomisk trygghet på acceptabel nivå.
  • Förtydligande i sjukpenningregelverket att en gravid inte ska anses vara frisk om en person som inte är gravid hade ansetts vara sjuk med motsvarande symtom och arbete. Det är uppseendeväckande att det är tveksamheter på den punkten och att gravida kvinnor har ett sämre skydd vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom än män och kvinnor som inte är gravida.
  • Införande av en icke-behovsprövad graviditetspenning den sista tiden innan förlossningen, från sju dagar före beräknad förlossning. Det finns ett tydligt behov av vila inför förlossningen och en gravid kvinna (eller ett blivande föräldrapar) ska inte behöva välja mellan vila inför förlossningen och ledig tid tillsammans med barnet efter förlossningen.

Det är även positivt att den icke-behovsprövade graviditetspenningen föreslås ges fram till dagen före faktisk förlossning, så att även gravida som går över tiden kan känna sig trygga i vetskapen om att de har ekonomiskt skydd och kan vila fram till förlossningen. Den ”vanliga” graviditetspenningen kan idag endast erhållas fram till dagen före beräknad förlossning. Utredningen föreslår att den ska kunna erhållas fram till dagen före faktisk förlossning i likhet med den föreslagna nya förmånen, vilket också är bra av samma skäl.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell