Avskaffa värnskatten!

Samhällsekonomi

Blogg

2019-06-28

Det ska löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar, därför är det bra att det äntligen har kommit ett konkret förslag om att avskaffa värnskatten. TCO har väntat, men detta är verkligen inte okontroversiellt, och det hade varit mycket bättre att genomföra detta i ett samlat paket. Inte minst för att en skattereform behöver vara fullt finansierad.

Så kom den då, Finansdepartementets promemoria Fi 2019/02421/S1 Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k värnskatt). Helt i enlighet med Januariavtalet, där punkt 5 innehåller överenskommelse om att värnskatten ska tas bort 1/1 2020.

Det ska löna sig att utbilda sig, vidareutbilda sig, ta på sig mer ansvar på jobbet. Därför har TCO varit emot värnskatten sedan den permanentades för 20 år sedan. Färre bör betala statlig inkomstskatt, och den ska vara lägre. 

Därför gick det snabbt att ta fram TCO:s remissvar även om Finansdepartementet gett oss till den 9 augusti att svara.

Ja, ta bort det översta skalsteget, dvs "värnskatten". Och Ja, sätt igång nu med arbetet för en bred skattereform nu!

Här följer TCO:s remissvar i sin helhet:

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt”.

TCO tillstyrker förslaget.

Det måste löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar. Det är det viktigaste skälet till att marginalskatterna i Sverige bör bli lägre, och att färre bör betala den statliga inkomstskatten. TCO har argumenterat för att det högre skalsteget, eller ”värnskatten” ska tas bort sedan den permanentades. Därför är det bra att förslaget nu ser ut att bli genomfört.

Det finns dock många andra viktiga skatteförändringar som också skulle behöva ske, men som likt värnskatten hittills varit politiskt omöjliga att genomföra. Förslaget ska, enligt promemorian, genomföras som ett led i genomförandet av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Där finns också en överenskommelse om en bred skattereform. TCO anser att förslaget om att ta bort värnskatten, vilket i sig är bra, hade vunnit ökad legitimitet om det genomförts som ett led i ett bredare sammanhang där såväl fördelningseffekter som förbättringar av exempelvis bostadsmarknadens funktionssätt hade vägts in.

TCO vidhåller därför att arbetet med att få fram en bred skattereform nu behöver sättas igång med kraft.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter