TCO:s förslag för en ny skattereform

Samhällsekonomi

Artikel

TCO anser att det behövs en samlad översyn av skattepolitiken, en bred skattereform. Det är nu över 30 år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes och det har gjorts hundratals ändringar och avsteg från denna. Men svaret kan inte vara att återställa, en reform måste utgå från dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Det innebär bland annat att finansiera välfärden långsiktigt med fler jobb och växande företag, samt höjda skatteintäkter från miljöskadlig verksamhet, konsumtion och kapital.

  • En samlad bred skatteöversyn bör genomföras. Den bör ha brett parlamentariskt stöd så att stabiliteten och förutsägbarheten över tid blir god.
  • Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet med ett skattesystem som ändå är effektivt och ändamålsenligt med hänsyn till Sveriges internationella konkurrenskraft.
  • Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet.
  • En skatteöversyn behöver hantera de stora utmaningar för beskattningen som ligger i digitalisering och teknisk utveckling.
  • Resultatet av en skatteöversyn ska gynna utbildning, ansvarstagande och företagande och säkra finansieringen av välfärden.

Målet för den ekonomiska politiken, där skattesystemet är en del, är ur TCO:s perspektiv en arbetsmarknad med fler och bättre jobb, tillväxt, ökande reallöner och växande företag.

Skattesystemet ska stå för finansiering av välfärd och investeringar i kunskap och infrastruktur. Systemet ska också ge så goda villkor som möjligt för långsiktigt hållbara tillväxtvillkor.

TCO menar att politiken nu behöver samla sig konstruktivt kring tillsättandet av en expertutredning med uppdrag att ta fram underlag för en kommande bred parlamentarisk överenskommelse om principer och riktlinjer för skattepolitiken. Målet ska vara långsiktigt stabila spelregler för jobb och företagande och därmed välfärdens långsiktiga finansiering. I det arbetet vill TCO vara en konstruktiv partner till politiken.

Vi anser att nästa skattereform måste:

  • göra det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anstränga sig och att ta ansvar
  • gynna fler jobb och växande företag och därmed säkra välfärdens långsiktiga finansiering
  • vara fullt finansierad, genom ökade skatteintäkter från konsumtion, miljöskadlig verksamhet och kapital.

Skattereform för en ny tid 

För 30 år sedan lades grunden för den senaste stora skattereformen i Sverige. Sedan dess har mycket förändrats såväl i skattesystemet som i verkligheten och det är hög tid att lägga grunden för en samlad översyn av skattesystemet.

Sedlar och mynt.
Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter