Besked om välfärdspengar behövs!

Samhällsekonomi

Blogg

2022-08-19

Besked behövs nu om välfärdens finansiering 2023. De ekonomiska utsikterna är dystra men för att upprätthålla kvalitet i omsorg, utbildning och vård behöver staten ta ett större ansvar. Om detta sades ingenting på Harpsund.

Igår höll finansministern sin sedvanliga pressträff på Harpsund med presentation av det ekonomiska läget och förutsättningarna för nästa års budgetproposition.

Det är sannerligen rätt dystra utsikter, med stora risker för att det blir sämre!

Sverige går in i en lågkonjunktur

Sverige och omvärlden går in i en lågkonjunktur, mycket hög inflation och höga energipriser, fortsatta räntehöjningar att vänta och stor internationell osäkerhet. Detta påverkar såväl hushållens konsumtion som exportintäkter.

Enligt finansministern uppgår det s.k. reformutrymmet till 30 miljarder för 2023.

Reformutrymmet kan beskrivas som skillnaden mellan intäkter och kostnader när hänsyn tagits till förändringar som beror på gällande regelverk. Några gällande regler för statsbidragen till kommunerna finns dock inte, så där är ingen uppräkning med.

Förra veckan presenterade Konjunkturinstitutet en extra uppdaterad prognos, men anledning av det snabbt försämrade läget där samma bild gavs. I Konjunkturinstitutets prognos beskriver man dessutom hur stort tillskott som behövs för att upprätthålla personaltäthet och kvalitet i välfärdstjänsterna, givet den demografiska utvecklingen. Vilket motsvarar hela detta reformutrymme och lite till.

Inflationen påverkar även välfärden

De höga energipriserna och den snabba inflationen påverkar inte bara hushållskassan. Även i skolan, vården och äldreomsorgen blir det dyrare. När hemtjänsten ska tanka bilen för att ta sig till brukarna. När skolmåltiden ska köpa smör till barnens mackor. När äldreboendet serverar kaffe.  Kort sagt påverkas kostnaderna drastiskt i välfärdstjänsterna också.

Redan nu behöver därför kommuner och regioner planera för neddragningar för att få ekonomin att gå ihop 2023. Om inte staten skjuter till medel på ett sätt som går att planera för i tid.

Var är vallöftet om välfärdens finansiering? 

Bland alla vallöften saknar vi därför besked om välfärdens finansiering. Det behöver komma nu.

När konjunkturen nu viker och priserna samtidigt skjuter i höjden är behovet av en reformering av regelverket för välfärdens finansiering uppenbart.

TCO har tidigare föreslagit en förändring av det finanspolitiska ramverket där kommuner och regioners intäkter ges en stabilitet över tid genom att konjunkturens inverkan helt, och på ett förutsägbart sätt hanteras i statens finanser.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter