Välfärdens långsiktiga finansiering

Samhällsekonomi

Artikel

Välfärdens långsiktiga finansiering och därmed förutsättningarna för väl fungerande välfärdstjänster är avgörande för människors tillgång till likvärdig vård, utbildning och omsorg, samt för att arbetsmarknaden på sikt ska fungera väl. TCO:s bedömning är att det framöver kommer krävas större resurser och ett ökat ansvar från staten gentemot kommunerna.

Välfärdens värde för samhälle och individ

Barn och unga behöver en god grundutbildning, både för att få jämlika livschanser och för att långsiktig kompetensförsörjning till näringslivet och välfärden ska säkras. Människor måste kunna gå till jobbet trygga i förvissning att deras barn har det bra på en utvecklande förskola eller att en äldre förälder får en god omsorg.

Att samhället erbjuder god utbildning, sjukvård och omsorg liksom investeringar i exempelvis infrastruktur är också en förutsättning för den ekonomiska utvecklingen i landet, och därmed såväl löneutveckling som skatteintäkter. 

Vad behöver välfärden?

För att de som arbetar i välfärden ska få rätt förutsättningar att utföra ett gott jobb krävs en stabil och långsiktig finansiering av verksamheterna. Det handlar om såväl rimlig ekonomi som stabila planeringsförutsättningar och god arbetsmiljö. Detta är i sin tur nödvändigt för att kunna kompetensförsörja sektorn.

De kommande åren ökar antalet personer i Sverige över 80 år långt mer än antalet personer i åldern 20-66 år. Det innebär stora påfrestningar för såväl finansiering som personalförsörjning inom välfärden. För att hantera personalförsörjningen kommer hög sysselsättningsgrad att vara en avgörande faktor. Men för att finansieringen ska fungera krävs också en ändrad ekonomisk relation mellan staten och kommunsektorn.

TCO tar inte ställning till de politiska ambitionerna och i förlängningen inte till den sammantagna skattekvoten. Det är dock vår bedömning att det kommer att krävas större resurser, utifrån den demografiska utvecklingen, främst fler äldre, därmed ökande kostnader, och lägre andel förvärvsarbetande.

TCO:s förslag för välfärdens finansiering

TCO har en rad förslag för hur välfärdens långsiktiga finansiering ska se ut. Här är några av de viktigaste punkterna i sammanfattning:

  • Staten behöver ta ansvar för en större del av tillkommande resursbehov som uppstår, finansierat från de statliga skattebaserna och inte genom höjda kommunala inkomstskatter.
  • Staten behöver ge tidigare och mer långsiktiga besked om ekonomiska förutsättningar till kommunerna, både vad avser beräkning av skatteintäkter som statsbidrag. Detta är en förutsättning för god ekonomisk hushållning genom långsiktiga planeringsförutsättningar. Det behöver slås fast i det finanspolitiska ramverket.
  • Riktade och villkorade statsbidrag behöver minskas rejält, samtidigt som planeringshorisonten måste öka för dem som ges.
  • En reformering av utjämningssystemets konstruktion behöver initieras; det räcker inte att se över de olika parametrarnas tekniska lösningar.
  • Staten måste ta hela ansvaret för konjunkturväxlingar genom att jämna ut skatteintäkter med statsbidrag utifrån konjunktur så att kommunernas långsiktiga finansiering blir säkerställd. Det behöver slås fast i ett utvecklat finanspolitiskt ramverk.
  • Staten behöver utfästa att den tar ansvar för större oförutsedda händelser som kommunerna inte kan påverka, och som leder till kraftigt ökade kostnader. Detta har tydligt visat sig i samband med covid-pandemin.

Läs alla TCO:s förslag i utförligare format (pdf).

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter