Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Samhällsekonomi

Remissvar

2020-10-01

Utredningens uppdrag har varit att lägga förslag som stärker kommunernas kapacitet såväl vad avser drift, det vill säga tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för att leverera välfärdstjänster, men också tillräcklig kapacitet för att utveckla verksamheterna och kommunen som helhet.

Förslagen handlar om strukturella åtgärder för utökad samverkan mellan kommuner, frivillig kommunsammanläggning, ekonomiska förutsättningar, digitalisering och kompetensförsörjning.

TCO välkomnar utredningens arbete och dess förslag. Vi vill samtidigt påtala vikten av att dessa bereds i anslutning till de övriga utredningar på närliggande områden, såsom Tillitsdelegationen, Gemensamt ansvar (SOU 2020:33), God och nära vård (SOU 2020:19), Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47), Översyn av LSS (SOU 2018:88) med flera. Likaså bör arbetet inom Välfärdskommissionen beaktas, inte minst vad gäller digitalisering, styrning och samverkan.

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter