Betänkande SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Utbildning och omställning, Internationellt

Remissvar

2019-04-15

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.

TCO ställer sig positiv till merparten av förslagen. För att stärka Sveriges attraktivitet som studiedestination efterfrågar TCO, utöver det som föreslås i betänkandet, ett helhetsgrepp vad gäller information om svensk arbetsmarknad och stöd gällande regelverket för att få arbetstillstånd.

Läs hela remissvaret här.