Delning av förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Remissvar

2020-04-28

TCO har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående delning av förordning. Bakgrunden är att Valideringsdelegationen 2015–2019 i sitt slutbetänkande lämnade förslag om en förordning om statsbidrag för att utveckla validering av yrkeskompetens.

Överlag ställer sig TCO positiv till den föreslagna förordningen. Då Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) sedan tidigare har i uppdrag att stödja branscherna i deras arbete med att utveckla modeller för validering syns det rimligt att myndigheten därtill får i uppgift att fördela statsbidrag i enlighet med denna förordning, med reservation för att direktiven till tillämpande myndighet syns tämligen vaga.  I korthet innebär förslaget att ett nytt statsbidrag inrättas som arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare kan söka, för insatser som syftar till att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

 

Läs hela remissvaret här.