Svenska modellen en superkraft för klimatet

Utbildning och omställning

Debattartikel

2023-09-25

Att klimatförändringarna är vår tids ödesfråga kan inte sägas för många gånger. När regeringen i onsdags presenterade sin budget var det tydligt att klimatambitionerna saknas. Det är allvarligt och oroväckande. TCO och 11 av TCO:s medlemsförbund skriver på Aftonbladet debatt om vad som krävs för att lyckas med gröna omställningen.

Klimatpolitiska rådet konstaterade i sin senaste rapport att de globala utsläppen snabbt måste vända nedåt och följas av radikala minskningar om vi fortfarande ska kunna begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet. Rådet konstaterar också att de svenska utsläppen måste minska snabbare än hittills för att vi ska kunna nå Sveriges klimatmål.

Att klara klimatomställningen är avgörande för vår framtida välfärd, tillväxt, en fortsatt hög sysselsättning och ekonomisk stabilitet.

Att regeringen enligt egna beräkningar i budgetpropositionen, för en politik som ökar utsläppen är inte bara ohållbart det är också kontraproduktiv. Näringslivet ställer om och stora investeringar görs i det gröna. Det behövs en starkare styrning bort från det fossila, även från politiken.

Som facklig organisation både reagerar och agerar vi på detta. Vi måste göra vår del och se till att människor ges inflytande och kan vara en del av och trygga i den förändring som sker och vi måste vara tydliga med att klimatförändringarna behöver prioriteras högre.

Vi har därför tagit initiativ till ett samtal mellan politiska partier, parterna, akademin, myndigheter och privata aktörer för att vi tillsammans ska kunna genomföra en svensk modell för klimatomställningen.

Ett initiativ som syftar till att underlätta för samarbete, långsiktighet och gemensam förståelse, eftersom det historiskt är så vi löst svåra problem och tagit oss igenom kriser.

Vi menar att den svenska modellen kan vara vår superkraft även i klimatomställningen. TCO identifierar också åtta framgångsfaktorer för att den gröna omställningen ska vara möjlig:

 1. En rättvis omställning. Klimatomställningen behöver genomföras på ett sätt som ökar den sociala och ekonomiska hållbarheten i Sverige. I omställningen måste alla bidra och vi måste gemensamt se till att hela landet hänger med.

  Det innebär att skapa trygghet i den förändring som kommer, och att människor som jobbar i verksamheter som av klimatskäl behöver fasas ut inte själva behöva bära bördan utan få stöd i omställningen.

  En rättvis omställning är en klimatomställning med bredare folklig acceptans, där fler görs delaktiga och där medarbetare som kan verksamheten blir lyssnade på och ges möjlighet att påverka sitt arbetsliv i en mer hållbar riktning.

 2. Säkra utbildningsutbud och kompetensförsörjningen. Klimatomställningen ställer nya krav på att utbildning ska finnas tillgänglig i hela landet. Det behövs helt enkelt människor mer rätt kunskaper som ska kunna göra jobbet.

  Det handlar både om goda utvecklings- och omställningsmöjligheter och att tillräckligt många personer söker sig till de yrken som krävs för att genomföra klimatomställningen. Vi kommer också att behöva mer utländsk arbetskraft för att möta efterfrågan på kompetens.

 3. Stärkt a-kassa. I Sverige är vi vana vid omställning, men det behövs också trygghet i förändring. Det behöver därför finnas fungerande trygghetssystem och a-kassan ska vara den omställningsförsäkring som den är tänkt att vara.

 4. Blocköverskridande energiöverenskommelse. Elektrifiering är ett nyckelområde för att vi ska nå klimatmålen. Majoritetsförhållanden kan ändras vart fjärde år, men energimixens utformning ska gälla betydligt längre än så.

  En blocköverskridande överenskommelse om energin är därför helt nödvändigt. Och det är obegripligt att regering och opposition inte kan enas om vilka långsiktiga förutsättningar som ska gälla. Eftersom det är långsiktigheten i breda överenskommelser som skapar stabilitet och därmed fortsatt investeringsvilja från näringslivet.

  Politiken behöver skapa en stabil grund för industrins och transportsektorns elektrifiering. Nära kopplat till det är att även processerna för miljötillstånd måste effektiviseras så att angelägna energi- och industriinvesteringar kan komma till stånd i rimlig tid. Så att inte viktiga klimat- och energiinvesteringar försenas och gröna jobb går förlorade.

 5. Offentlig upphandling som strategiskt klimatverktyg. Genom att ställa krav i upphandlingen som tar hänsyn till klimatmålen kan inköp bidra till minskade utsläpp. Medarbetare behöver samtidigt få möjlighet att veta hur man ställer klimatkrav genom kompetenshöjande åtgärder.

  Och upphandlingen behöver följas upp så att det kan säkerställas att den får önskad effekt.

 6. Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar. Detta eftersom de står inför stora utmaningar i form av att finansiera nödvändiga klimatanpassningar för att klara värmeböljor och översvämningar till följd av klimatförändringarna. Samtidigt som de behöver hantera kompetensförsörjningen i sin kärnverksamhet.

  För detta behöver ekonomiska förutsättningar finnas, inte minst långsiktigt förutsägbara.

 7. FOU-samverkan mellan det offentliga och näringslivet. Klimatomställningen innebär stora, långsiktiga och riskfyllda investeringar. Samhället bör stötta utvecklingen genom möjligheter till medfinansiering både i utvecklandet av nya tekniska lösningar och utveckling av de anställda.

  Forsknings- och innovationssamverkan mellan företag, universitet och myndigheter innebär en kraftsamling av resurser som kan ge goda resultat och samhällsvinster.

 8. Klimatets Silicon Valley. Sverige ska vara ledande i den gröna omställningen. Det är en konkurrensfördel som inte minst är tydlig i norra Sverige.

  Vi ska vara ledande på nationell nivå och även inom ramen för EU-arbetet och de viktiga förhandlingar som sker där. Klimatfrågan känner inga gränser och behöver hanteras på alla nivåer.

  Och i Sverige har vi chansen att vara klimatets Silicon Valley, platsen där gröna investeringar sker, där kunskapen och kompetensen finns och där det finns trygghet i omställningen för alla löntagare.

För att den svenska modellen ska kunna fungera som en katalysator för omställning behöver dessa åtta grundläggande faktorer finnas på plats.

Vi måste se omställningen ur ett helhetsperspektiv där politik, näringsliv, organisationer och fackföreningar arbetar tillsammans. Sverige ligger i dag långt framme i klimatomställningen och har lyckats attrahera stora investeringar kopplat till grön omställning. Det måste vi fortsätta göra, eftersom det ger oss konkurrensfördelar och skapar jobb i Sverige.

Och vi måste samarbeta för att få till den omställning som är avgörande för vår planet. Vi försäkrar att från TCO:s sida kommer vi göra vår del och att vi kommer att göra det som krävs för att klara den gröna omställningen.


Therese Svanström, ordförande för TCO
Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet
Ulrika Hyllert, förbundsordförande Journalistförbundet
Anders Johansson, förbundsordförande Forena
Britta Lejon, förbundsordförande ST
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Johan Lindgren, förbundsordförande fackförbundet Tull-kust
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Caroline Nilsson, förbundsordförande Försvarsförbundet
Simon Norrthon, förbundsordförande Fackförbundet Scen & film
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Katharina von Sydow, förbundsordförande Polisförbundet

Läs debattartikeln på Aftonbladet Debatt.

Bild på Therese Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström