Utbildningsutbud för omställning inte tillräckligt

Utbildning och omställning

Rapport

2022-09-27

Det nya omställningsstudiestödet innebär goda ekonomiska förutsättningar för den som genom utbildning vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det ställer dock nya krav på ett utbildningsutbud som passar yrkesverksamma. Ett utbud som TCO i den här rapporten visar är otillräckligt idag. För att ge universitet och högskolor förutsättningar att utöka sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma krävs politiska åtgärder.

 • Ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag
 • Genomför en översyn av resurstilldelningssystemet
 • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar
 • Premiera förstärkt samverkan och samproduktion
 • Se över antagningssystemet för ökad flexibilitet
 • Kartlägg högskolelandskapet och utbildningsutbudet

I rapporten redovisas resultat från en SCB-undersökning om yrkesverksamma tjänstemäns utbildningsbehov, samt en enkätundersökning till 30 universitet och högskolor. Enkäten till lärosäten innehåller frågor om utbildningsutbudet för yrkesverksamma, vilka förutsättningar som finns för en utökning av detsamma samt hur universitet och högskolor själva ser på framtidens utbildningsutbud. I rapporten redovisas också en ögonblicksbild av det sökbara utbildningsutbudet inför höstterminen 2022.

Rapporten visar att det finns ett fortsatt stort behov av vidareutbildning bland yrkesverksamma tjänstemän. I SCB-undersökningen från våren 2022 anger 34 procent att de behöver vidareutbildning som de inte räknar med att få via sin arbetsgivare. En betydande del anger också att de kommer att behöva denna utbildning inom en snar framtid – var tredje redan inom ett år. Undersökningen befäster också bilden av tjänstemännen som en välutbildad grupp som i hög grad kommer att efterfråga vidareutbildning på universitet och högskolor.

Mycket talar alltså för att intresset av att ta del av det nya omställningsstudiestödet kommer att vara stort bland breda tjänstemannagrupper. Vilket i sin tur förutsätter att det på universitet och högskolor finns ett tillräckligt stort utbildningsutbud för yrkesverksamma.

För att kartlägga lärosätenas bild av utbildningsutbudet samt eventuella utmaningar med omställningsstudiestödets nya krav genomförde TCO en webbenkät riktad till 30 universitet och högskolor. Av enkäten framgår att det bland lärosäten finns en tydlig förväntan om att efterfrågan på utbildningar för yrkesverksamma kommer att öka. Samtidigt anger knappt hälften av de svarande lärosätena att de med dagens resurstilldelning inte har möjlighet att utöka utbildningsutbudet. Enkätsvaren visar också på flera hinder när det gäller lärosätenas möjligheter att erbjuda fler utbildningar för yrkesverksamma, bland annat delar i resurstilldelningssystemets utformning samt ett stelbent antagningssystem.

För att ge universitet och högskolor förutsättningar att utöka sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma krävs politiska åtgärder och TCO har följande förslag:

 • Ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag
 • Genomför en översyn av resurstilldelningssystemet
 • Ge utvecklingsmedel till nya utbildningar
 • Premiera förstärkt samverkan och samproduktion
 • Se över antagningssystemet för ökad flexibilitet
 • Kartlägg högskolelandskapet och utbildningsutbudet


Läs hela rapporten

Så ser lärosätena på utbildningsutbudet

Lärosätenas svar till höger visar att mer behöver göras för att få till ett utbildningsutbud som är mer anpassat till yrkesverksamma. 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander