Vita fläckar på Sveriges utbildningskarta

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2021-02-09

TCO har kartlagt och jämfört utbildningsmöjligheterna i Sveriges kommuner och presenterar för tredje året i rad ett utbildningsindex som mäter tillgången till högre utbildning över hela landet. Indexet visar på stora regionala skillnader. På topplistan dominerar kommuner i Stockholm-Mälardalen men utbildningsindexet visar också att det fortfarande finns vita fläckar på Sveriges utbildningskarta.

Hela 19 av 20 kommuner på̊ topplistan återfinns i Stockholms län. Det är endast Uppsala kommun, utanför Stockholms län, som lyckats slå̊ sig in i det absoluta toppskiktet.

Det finns fortsatt vita fläckar på utbildningskartan, dvs kommuner där möjligheterna att studera på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Till denna grupp av kommuner hör i stort sett hela den inre delen av Norrland. Här återfinns också mer tätbefolkade delar i södra Sverige, exempelvis i ett område som täcker den nordöstra delen av Småland och södra delen av Östergötland samt området som sträcker sig längs gränsen mot Norge; från norra Bohuslän, via Dalsland och genom Värmlands västliga delar.

- Tillgänglighet till utbildning är en fråga om möjlighet att få ett jobb och därmed en fråga om trygghet. Därför är det viktigt att säkerställa att det finns goda möjligheter i hela Sverige, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

- Att det fortfarande finns vita fläckar på utbildningskartan är oroväckande, möjligheten till högre utbildning ska inte styras av din bostadsort. Kommunala lärcentra är ett viktigt verktyg för att öka tillgången till högre utbildning i kommuner med långt avstånd till ett lärosäte, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Utbildningsbehovet är stort även bland redan yrkesverksamma. En undersökning av SCB som gjorts på uppdrag av TCO visar att 4 av 10 av tjänstemän anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete.

- Behovet av att vidareutbilda sig är stort bland tjänstemännen och den ekonomiska nedgången i ekonomin har snarare stärkt behovet. Vi behöver öka tillgängligheten till utbildning genom fler utbildningsplatser i hela landet och genom ett mer flexibelt utbud av kurser som passar redan yrkesverksamma, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Utbildning i hela landet är viktigt för att tillgodose det livslånga lärande och behoven av kompetens på den regionala arbetsmarknaden - en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna konkurrera med kompetens och kunskap. Bland de kommuner som haft en positiv utveckling sen rankingen introducerades 2017 återfinns flera kommuner som ligger samlade kring Högskolan i Skövde respektive Linnéuniversitetet i Kalmar. Förklaringen till att just dessa kommuner blivit mer attraktiva ur ett kompetens- och utbildningsperspektiv är att närliggande lärosäten expanderat kraftigt under mätperioden. När konjunkturen försämras ökar också söktrycket vilket kan förklara varför vissa kommuner med oförändrat antal utbildningsplatser uppvisar ett fall på rankingen.

Mer om TCO:s utbildningsindex

TCO vill genom utbildningsindex uppmärksamma behovet av lika förutsättningar när det gäller tillgången till högre utbildning i hela landet.TCO har under de senaste tre åren låtit analysföretaget WSP kartlägga och jämföra utbildningsmöjligheterna i Sveriges kommuner. Måttet tar hänsyn till hela utbudet av utbildningsplatser som kan nås inom ett rimligt pendlingsavstånd från en kommun. Vidare beaktas hur stor konkurrens som råder om utbildningsplatserna. Tillgången på utbildning mäts utifrån; fristående kurser på högskola och universitet, program på högskola och universitet samt yrkeshögskola. Utbildningsindex baseras på utbildningsplatser 2019 och distansutbildningar ingår inte i undersökningen.

Om du är intresserad av TCO:s utbildningsindex, kontakta Håkan Gustavsson eller Sofia Hylander.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander