Regeringens klimathandlingsplan: Många analyser och utredningar – få konkreta åtgärder

Omställning

Blogg

2023-12-21

Förväntningarna på regeringens klimathandlingsplan har varit stora, inte bara från TCO:s sida. Det är många som vill att Sverige ska ta på sig ledartröjan i klimatfrågan och visa att det går att sänka utsläppen och göra det rättvist. Tyvärr kan vi konstatera att det inte finns särskilt många konkreta åtgärder i den presenterade planen.

Hela året har vi fått höra att handlingsplanen skulle ge alla svar på hur Sverige ska klara klimatmålen. Så idag den 21 december kom planen till slut, och tyvärr kan vi konstatera att det inte finns särskilt många konkreta åtgärder i den. Miljö- och klimatminister Romina Pourmoktari (L) konstaterar själv på pressträffen att den enda stora konkreta åtgärden i planen för att minska utsläppen på kort sikt är en utredning om nya ekonomiska styrmedel.

TCO delar regeringens utgångspunkt att en väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en central förutsättning för en rättvis och hållbar klimatomställning. Därför välkomnar vi den långsiktiga satsningen på yrkeshögskolan och Myndigheten för Yrkeshögskolans uppdrag att analysera yrkeshögskolans utbildningsutbud kopplat till energi- och klimatomställningen och arbetsmarknadens framtida kompetensbehov. En sådan helhetssyn har länge efterlysts av många aktörer på svensk arbetsmarknad och vi ser fram emot resultatet av analysen.

Satsningen på vidareutbildning är nödvändig – men är den tillräcklig?

Inom universitet och högskolor är satsningen på korta kurser för yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig för att bidra i den gröna omställningen nödvändig – men är den tillräcklig?
Sammantaget hade vi önskat mer av politiskt ledarskap från regeringen, med mer konkreta åtgärder som leder till utsläppsminskningar redan till 2030. Forskarna är överens om att utsläppen måste minska i snabb takt. Klimatpolitiska rådet konstaterade i senaste rapport i mars 2023 att de globala utsläppen snabbt måste vända nedåt och följas av radikala minskningar, om vi fortfarande ska kunna begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet.
Rådet konstaterar också att de svenska utsläppen måste minska snabbare än hittills för att kunna nå Sveriges klimatmål och pekade på att utsläppsminskningar behöver ske i närtid såväl som på längre sikt. De beräkningar som regeringen redovisade i budgetpropositionen tyder på att utsläppen kommer att öka kraftigt.

Det är otydligt om klimathandlingsplanen kommer att vända denna utveckling.
De klimatmål vi har i Sverige finns är beslutade av riksdagen och samtliga partier står nu bakom dem. Det finns en klimatlag på plats. Det som tyvärr verkar saknas är den politiska viljan.
Det kommer tillfällen i historien som med facit i hand visat sig vara avgörande för hur samhällen utvecklas. Ett sådant tillfälle var när Gordon Brown, som då var finansminister i Storbritannien gav Nicholas Stern i uppdrag att ta fram en rapport som visade på klimatförändringarna skulle kosta samhället i kronor och ören. Sternrapporten som kom 2006 har varit debatterad, men den var effektiv och fick världen att i alla fall delvis vakna. Klimathandlingsplanen hade kunnat vara ett liknande tillfälle för svensk klimatpolitik. Så blev det inte.

Det finns både bra och dåliga nyheter

Klimatförändringarna har visat sig vara värre än vad Stern spådde i sin rapport, samtidigt som den tekniska utvecklingen gått snabbare framåt än vad han trodde. Det är alltså både bra och dåliga nyheter.

De bra nyheterna är att vi kan vända utvecklingen. De dåliga är att det verkar svårt att politiskt få till den förändring som krävs. Även om COP28 ställer krav på världens ledare och EU som med Fit for 55 lägger ribban högt för många länder. Något som också den svenska regeringen välkomnat.

TCO-medlemmarna är engagerade i klimatfrågan, och oroliga över utvecklingen. De vill att Sverige återigen tar på sig ledartröjan och driver på, även inom EU.

Detta är också en fråga om vår konkurrenskraft och möjlighet att ta till vara på de gröna jobb som kommer att komma till följd av den omställning som är nödvändig. Från TCO:s sida har vi har också konkreta förslag på vad vi tror måste till för att vi ska klara omställningen.

Utvecklingen går att vända

Vi måste alla dra vårt strå till stacken för att hotet ska kunna avvärjas. När vi ska tackla klimatförändringarna kommer efterfrågan på ingenjörer, tekniker och miljöteknikkunskaper att öka. Då måste vi redan nu krattat manegen och sett till att omställning är möjlig. Och för TCO råder ingen tvekan. Klimatförändringarna är ett verkligt hot och vår tids ödesfråga. Och det går att vända utvecklingen om vi går samman och gör rätt saker.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström